SFS 2009:230 Lag om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbränslen

090230.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:1080) om motorfordons
avgasrening och motorbränslen;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 att 2 § lagen (2001:1080) om motor-

fordons avgasrening och motorbränslen ska ha följande lydelse.

2 §

3

I denna lag avses med

ramdirektiv: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970 om till-

närmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av motor-
fordon och släpvagnar till dessa fordon

4, upphävt genom Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2007/46/EG

5, Europaparlamentets och rådets di-

rektiv 2002/24/EG av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och tre-
hjuliga motorfordon och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG

6,

senast ändrat genom rådets direktiv 2006/96/EG

7, och Europaparlamentets

och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om fastställande av
en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa fordon
samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda
för sådana fordon,

särdirektiv: direktiv som antagits med stöd av bestämmelserna i något av

ramdirektiven,

typgodkännande: det förfarande genom vilket det intygas att en typ av for-

don, system, komponenter eller separata tekniska enheter uppfyller före-
skrivna krav i fråga om beskaffenhet och utrustning,

tillverkare: den som inför typgodkännandemyndigheten ansvarar för alla

aspekter av typgodkännandeprocessen och för produktionsöverensstämmel-
sen, även om denne inte varit direkt engagerad i samtliga stadier av produk-
tionen av det fordon, det system, den komponent eller den separata tekniska
enhet som typgodkännandet avser, eller den som han eller hon har utsett som
sin företrädare i frågor som omfattas av denna lag,

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

3 Senaste lydelse 2008:262.

4 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

5 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

6 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

7 EUT L 363, 30.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

SFS 2009:230

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:230

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

utsläppsbegränsande anordningar: de komponenter i en bil som styr eller

begränsar utsläpp av avgaser och andra föroreningar,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

I övrigt har beteckningarna i denna lag samma innebörd som i lagen

(2001:559) om vägtrafikdefinitioner.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)