SFS 2009:231 Förordning om ändring i förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening

090231.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:1085) om
motorfordons avgasrening;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver1 att 2, 5 och 7 §§ förordningen (2001:1085) om

motorfordons avgasrening samt bilagorna 1 och 2 till förordningen ska ha
följande lydelse.

2 §

2

I denna förordning avses med

direktiv 70/156/EEG: rådets direktiv 70/156/EEG av den 6 februari 1970

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om typgodkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon3, upphävt genom Europa-
parlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG4,

direktiv 70/220/EEG: rådets direktiv 70/220/EEG av den 20 mars 1970

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot luftföro-
rening genom avgaser från motorfordon5, senast ändrat genom rådets direk-
tiv 2006/96/EG6,

direktiv 72/306/EEG: rådets direktiv 72/306/EEG av den 2 augusti 1972

om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp
av föroreningar från dieselmotorer som används i fordon7, senast ändrat ge-
nom kommissionens direktiv 2005/21/EG8,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

direktiv 2001/1/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/1/EG av

den 22 januari 2001 om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder
mot luftförorening genom utsläpp från motorfordon9,

direktiv 2002/24/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/24/EG

av den 18 mars 2002 om typgodkännande av två- och trehjuliga motorfordon

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om

fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-

don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för

sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046), ändrat genom kom-

missionens förordning (EG) nr 1060/2008 (EUT L 292, 31.10.2008, s. 1, Celex

32008R1060).

2 Senaste lydelse 2007:125.

3 EGT L 42, 23.2.1970, s. 1 (Celex 31970L0156).

4 EUT L 263, 9.10.2007, s. 1 (Celex 32007L0046).

5 EGT L 76, 6.4.1970, s. 1 (Celex 31970L0220).

6 EUT L 363, 20.12.2006, s. 1 (Celex 32006L0096).

7 EGT L 190, 20.8.1972, s. 1 (Celex 31972L0306).

8 EUT L 61, 8.3.2005, s. 25 (Celex 32005L0021).

9 EGT L 35, 6.2.2001, s. 34 (Celex 32001L0001).

SFS 2009:231
Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:231

och om upphävande av rådets direktiv 92/61/EEG10, senast ändrat genom rå-
dets direktiv 2006/96/EG11,

direktiv 2002/51/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/51/EG

av den 19 juli 2002 om minskning av de förorenande utsläppen från två- och
trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG12,

direktiv 2002/80/EG: kommissionens direktiv 2002/80/EG av den 3 ok-

tober 2002 om anpassning till den tekniska utvecklingen av rådets direktiv
70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motor-
fordon13,

direktiv 2005/55/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/55/EG

av den 28 september 2005 om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning
om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från moto-
rer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av
gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med natur-
gas eller gasol vilka används i fordon14, senast ändrat genom kommissio-
nens direktiv 2008/74/EG15,

direktiv 2007/46/EG: Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG

av den 5 september 2007 om fastställande av en ram för godkännande av
motorfordon och släpvagnar till dessa fordon samt av system, komponenter
och separata tekniska enheter som är avsedda för sådana fordon, ändrat ge-
nom kommissionens förordning (EG) nr 1060/200816,

personbilar: lätta bilar som är inrättade huvudsakligen för befordran av

personer, dock högst förare och åtta passagerare, samt med en totalvikt av
högst 2 500 kg,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

originalkatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som

täcks av det typgodkännande som följde med fordonet och vars typ anges i
punkt 1.10 i tillägget till bilaga 10 till direktiv 70/220/EEG eller anges i ka-
pitel 5, bilaga VI punkt 5, i direktiv 97/24/EG,

ersättningskatalysator: en katalysator eller en katalysatorutrustning som

är avsedd att ersätta en originalkatalysator på ett fordon i enlighet med direk-
tiv 70/220/EEG eller kapitel 5 i direktiv 97/24/EG och som kan godkännas
eller vara godkänd som en separat teknisk enhet enligt artikel 4.1 d i direktiv
70/156/EEG, artikel 2.5 i direktiv 2002/24/EG eller artikel 10.2 i direktiv
2007/46/EG,

dieselmotor (dieselmotordrift): motor som fungerar enligt kompressions-

tändningsprincipen,
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

I övrigt har de beteckningar som används i denna förordning samma bety-

delse som i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner, förordningen
(2001:651) om vägtrafikdefinitioner och lagen (2001:1080) om motorfor-
dons avgasrening och motorbränslen.

10 EGT L 124, 9.5.2002, s. 1 (Celex 32002L0024).

11 EUT L 363, 20.12.2006, s. 81 (Celex 32006L0096).

12 EGT L 252, 20.9.2002, s. 20 (Celex 32002L0051).

13 EGT L 291, 28.10.2002, s. 20 (Celex 32002L0080).

14 EUT L 275, 20.10.2005, s. 1 (Celex 32005L0055).

15 EUT L 192, 19.7.2008, s. 51 (Celex 32008L0074).

16 EUT L 292, 31.10.2008, s. 1 (Celex 32008R1060).

background image

3

SFS 2009:231

5 §

17

Vid registreringsbesiktning enligt 4 kap. 20 § fordonsförordningen

(2009:211) eller vid flygande inspektion eller kontrollbesiktning ska ut-
släppsbegränsande anordningar uppfylla de krav på avgasrening för fordon i
bruk som framgår av bilaga 3.

7 §

18

Transportstyrelsen är typgodkännandemyndighet i fråga om avgaser

enligt 8 § lagen (2001:1080) om motorfordons avgasrening och motorbräns-
len. Ytterligare bestämmelser om typgodkännande finns i fordonslagen
(2002:574) och i fordonsförordningen (2009:211).

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

17 Senaste lydelse 2002:947.

18 Senaste lydelse 2008:639.

background image

4

SFS 2009:231

Bilaga 1

19

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket första meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1.1.1 Lätta bilar

Tidpunkter

Vid nya typgodkännanden från och med den 1 juli 2003 tillämpas bestäm-
melserna i direktiv 2002/80/EG. Bestämmelserna om ibruktagande i direk-
tiv 2002/80/EG tillämpas från och med den 1 januari 2006 för personbilar
och lätta lastfordon med en referensvikt om högst 1 305 kilogram samt från
och med den 1 januari 2007 för bilar med en referensvikt över 2 500 kilo-
gram och för lastfordon med en referensvikt över 1 305 kilogram. Vid äld-
re typgodkännanden och ibruktaganden tillämpas bestämmelserna i direktiv
98/69/EG med de tidpunkter som anges i nedanstående tabell.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven i angivet direktiv är

uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestämmelserna i direktiv

2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om motorfordons av-

gasrening.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven

i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestäm-

melserna i direktiv 2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om

motorfordons avgasrening. Från och med den 1 oktober 1999 gäller ett generellt ibruk-

tagandeförbud inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet av sådana fordon som

drivs med motorgas eller naturgas eller har en utrustning för alternativ drift med ben-

sin och motorgas eller bensin och naturgas, om fordonet inte uppfyller de kravnivåer

som anges i direktiv 70/220/EEG.

c) För steg 2 gäller att personbilar med dieselmotor och med en vikt som överstiger

2 000 kg och som är inrättade för fler än sex passagerare inklusive föraren ska omfat-

tas av kraven för lätta lastfordon t.o.m. den 1 januari 2003.

d) Avser kravnivå A i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse en-

ligt direktiv 98/69/EG.

e) Avser kravnivå B i bilaga 1 avsnitt 5.3.1.4 i direktiv 70/220/EEG i dess lydelse enligt di-

rektiv 98/69/EG.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

19 Senaste lydelse 2008:639.

For-

dons-

kategori

Refe-

rensvikt

RV (kg)

Steg

Direktiv

70/220/EEG i dess

lydelse

enligt direktiv

Godkännan-
deförbuda)

Ibruktagan-
deförbudb)

Person-

bilar

Alla c)

2

98/69/EG

2000-01-01 d)

2001-01-01

3

98/69/EG

2005-01-01 e)

2006-01-01

Lätta

lastfordon

RV�0� 1 305 3

98/69/EG

2001-01-01 d)

2002-01-01

4

98/69/EG

2006-01-01 e)

2007-01-01

1 305<

RV�0� 1 760

3

98/69/EG

2001-01-01 d)

2002-01-01

4

98/69/EG

2006-01-01 e)

2007-01-01

RV> 1 760 3

98/69/EG

2001-01-01 d)

2002-01-01

4

98/69/EG

2006-01-01 e)

2007-01-01

background image

5

SFS 2009:231

1.1.2 Tunga bilar

Tidpunkter

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �
a) Typgodkännande får inte längre meddelas om inte avgaskraven för aktuell kravnivå

är uppfyllda.

b) Registrering, försäljning och ibruktagande av bilar får inte längre ske om inte kraven

i angivet direktiv är uppfyllda, såvida inte undantag medgivits med stöd av bestäm-

melserna i direktiv 2007/46/EG eller med stöd av 13 § förordningen (2001:1085) om

motorfordons avgasrening.

c) Kraven på gasmotor gäller för bensinmotordrift med metangas och motorgas (LPG).

De kan frivilligt också användas för annan bensinmotordrift.

d) Avser kravnivåer i båda tabellerna i bilaga 1, avsnitt 6.2.1, i direktiv 2005/55/EG.

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Motorspecifikation

Direktiv

2005/55/EG

God-

kännande-
förbuda)

Ibruk-

tagande-
förbudb)

Dieselmotor
och gasmotorc)

Alla

Steg 3

2005/55/EG, krav-
nivå A d)

2000-10-01

2001-10-01

Steg 4

2005/55/EG, krav-
nivå B.1 d)

2005-10-01

2006-10-01

Steg 5

2005/55/EG, krav-
nivå B.2 d)

2008-10-01

2009-10-01

background image

6

SFS 2009:231

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga 2

20

Avgasreningskrav enligt 4 § första stycket andra meningen
förordningen (2001:1085) om motorfordons avgasrening
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1.6 Kontroll av hållbarhetskrav

Tillverkarens ansvar för hållbarheten hos bilars avgasrening gäller inte bilar
som är äldre eller som har körts längre än vad som framgår av följande ta-
bell. �&lder och körsträcka räknas från den tidpunkt då bilarna upptogs i typ-
intyg, intyg om överensstämmelse eller intyg om enskilt godkännande, eller
godkändes vid första registreringsbesiktningen.

Bilar som delats in i miljöklass 1 och 2 enligt tidigare bestämmelser ska anses uppfylla kra-
vet för det godkännandet.

2 Tunga bilar
� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

20 Senaste lydelse 2008:50.

Fordonskategori

�&lder och körsträcka

�ldre personbilar

5 år/80 000 km

�ldre lätt lastfordon

11 år/200 000 km

� godkänt enligt Europeiska gemenskapernas
bestämmelser

5 år/80 000 km