SFS 2009:233 Förordning om ändring i förordningen (1980:123) med reglemente för militärpolisen

090233.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1980:123) med
reglemente för militärpolisen;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 11 § förordningen (1980:123) med reglemente

för militärpolisen ska ha följande lydelse.

11 §

1

En militärpolisman är, då han eller hon fullgör uppgifter enligt 1 §,

att anse som en polisman. Vad som är föreskrivet om polismän inom det
civila polisväsendet gäller därför i tillämpliga delar också för militärpolis-
män som fullgör sådana uppgifter.

I militärtrafikförordningen (2009:212) finns bestämmelser om förordnan-

de av en militärpolisman som trafikpost.

Vid tillämpning av 41 och 47 §§ lagen (1994:1811) om disciplinansvar

inom totalförsvaret, m.m. är en militärpolisman att anse såsom förman i
förhållande till varje disciplinansvarig som tjänstgör i Försvarsmakten.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 1995:426.

SFS 2009:233

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009