SFS 2009:234 Förordning om ändring i förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor

090234.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1988:1145) om
brandfarliga och explosiva varor;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 2 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga

och explosiva varor ska ha följande lydelse.

2 §

1

Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor ska inte tilläm-

pas i fråga om sådana delar i ett fordons bränslesystem för vilka föreskrifter
har meddelats med stöd av fordonsförordningen (2009:211).

I fråga om brandfarliga vätskor som utgör spritdryck enligt alkohollagen

(1994:1738) gäller lagen om brandfarliga och explosiva varor och föreskrif-
ter som har meddelats med stöd av lagen endast i fråga om yrkesmässig till-
verkning av vätskorna.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

STEN TOLGFORS

Nils Cederstierna
(Försvarsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2002:934.

SFS 2009:234

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009