SFS 2009:235 Förordning om ändring i förordningen (2003:208) om förbud mot vissa metaller i bilar

090235.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2003:208) om förbud
mot vissa metaller i bilar;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (2003:208) om förbud

mot vissa metaller i bilar

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels att 2 § ska ha följande lydelse.

2 §

Material och komponenter i andra lätta lastbilar och personbilar än

sådana som är EG-typgodkända och som för första gången släpps ut på
marknaden efter den 1 juli 2003 får inte innehålla bly, kvicksilver, kadmium
eller sexvärt krom utom i de fall som anges i bilaga II till Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2000/53/EG av den 18 september 2000 om uttjänta
fordon

2, i dess vid varje tid gällande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

ANDREAS CARLGREN

Egon Abresparr
(Miljödepartementet)

1 Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG av den 5 september 2007 om
fastställande av en ram för godkännande av motorfordon och släpvagnar till dessa for-
don samt av system, komponenter och separata tekniska enheter som är avsedda för
sådana fordon (EUT L 263, 9.10.2007, s. 1, Celex 32007L0046).

2 EGT L 269, 21.10.2000, s. 34 (Celex 32000L0053).

SFS 2009:235

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009