SFS 2009:236 Förordning om en nationell plan för transportinfrastruktur

090236.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om en nationell plan för transportinfrastruktur;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver1 följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Till ledning för fördelning av statliga medel ska Vägverket, Banverket,

Sjöfartsverket och Transportstyrelsen gemensamt upprätta en nationell plan
för transportinfrastruktur. Planen ska vara transportslagsövergripande.

Planens omfattning

2 §

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska avse tolv år och får

omfatta

1. investeringar och förbättringar i det statliga stamvägnätet och tillhöran-

de gång- och cykelvägar,

2. drift och underhåll samt tjälsäkring, bärighet och rekonstruktion för

hela det statliga vägnätet och tillhörande gång- och cykelvägar,

3. drift, underhåll, rekonstruktion och investeringar i det statliga järnvägs-

nätet, stationer och terminaler,

4. åtgärder för förbättrad miljö längs de befintliga statliga väg- och järn-

vägsnäten,

5. räntor och amorteringar för lånefinansierade investeringar, samt
6. sektorsåtgärder för väg och järnväg.

3 §

Den nationella planen för transportinfrastruktur får utöver vad som

anges i 2 § innehålla åtgärder som ska beviljas statlig medfinansiering eller
statsbidrag när det gäller

1. farleder och slussar,
2. drift av icke-statliga flygplatser,
3. regionala kollektivtrafikanläggningar och rullande järnvägsmateriel,

samt

4. drift av enskilda vägar.

1 Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145.

SFS 2009:236
Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:236

Planens inriktning

4 §

Planen ska ange

1. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder som bedöms ha

störst effekt för att uppnå de transportpolitiska målen,

2. inriktningen på drift och underhåll inklusive åtgärder för tjälsäkring,

bärighet och rekonstruktion,

3. inriktningen på åtgärder för förbättrad miljö i anslutning till de statliga

väg- och järnvägsnäten,

4. inriktningen på sektorsåtgärder,
5. inriktningen på investeringar i sådana anläggningar och rullande mate-

riel som avses i 2 § 2, 3 och 9 förordningen (2009:237) om statlig medfinan-
siering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar,

6. en redovisning av inverkan på de transportpolitiska målen.
Planen ska innehålla en tydlig beskrivning av de förväntade effekterna för

transportsystemet som helhet samt en redogörelse för strategiska övervägan-
den när det gäller vad som anges i första stycket 1��4.

Transportnät för personer med funktionsnedsättning

5 §

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska innefatta en be-

skrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat nationellt
transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska kunna
användas av alla.

Inhämtande av synpunkter och yttranden

6 §

Innan den nationella planen för transportinfrastruktur upprättas ska

synpunkter inhämtas från länsstyrelserna, kommunerna och andra som kan
ha ett väsentligt intresse av planen.

7 §

När den nationella planen för transportinfrastruktur har upprättats ska

yttranden över planen inhämtas från berörda statliga myndigheter, länssty-
relser och organisationer samt andra som kan ha ett väsentligt intresse av
den. Kommunerna ska ges tillfälle att yttra sig över planen.

8 §

Synpunkter och yttranden enligt 6 och 7 §§ ska inhämtas från

1. ett samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i

länen, och

2. Västra Götalands läns landsting och Skåne läns landsting.

Fastställande av planen m.m.

9 §

Den nationella planen för transportinfrastruktur ska fastställas av

regeringen.

10 §

Om en väsentlig avvikelse behöver göras från planen, ska ett förslag

till ändrad plan lämnas till regeringen för beslut.

background image

3

SFS 2009:236

Innan ett förslag till ändrad plan lämnas till regeringen ska yttrande in-

hämtas från de myndigheter, organ och organisationer som berörs av änd-
ringen.

11 §

De myndigheter som enligt 1 § upprättat planen ska se till att en kopia

av den fastställda planen sänds till

1. berörda statliga myndigheter,
2. länsstyrelserna,
3. samverkansorgan enligt lagen (2002:34) om samverkansorgan i länen,
4. Västra Götalands läns landsting och Skåne läns landsting,
5. Försvarsmakten, och
6. kommunerna.

�verklagande

12 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första

gången på den nationella planen för transportinfrastruktur som upprättas och
fastställs för åren 2010��2021.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1989:67) om plan för

stomjärnvägar och förordningen (1997:262) om nationell väghållningsplan.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009