SFS 2009:237 Förordning om statlig medfinansiering till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

090237.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statlig medfinansiering till vissa regionala
kollektivtrafikanläggningar m.m.;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Förordningens tillämpningsområde

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statlig medfinansiering

till

1. trafikhuvudmän enligt lagen (1997:734) om ansvar för viss kollektiv

persontrafik för investeringar i

a) regionala kollektivtrafikanläggningar,
b) rullande materiel för regional kollektiv persontrafik på järnväg, tunnel-

bana och spårväg med de begränsningar som framgår av 2 § 9, samt

c) fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik,
2. trafikhuvudmän för åtgärder som ökar tillgängligheten för funktions-

hindrade resenärer utöver vad som följer av de föreskrifter om handikappan-
passning som Vägverket har meddelat med stöd av 4 § förordningen
(1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik eller de krav i fråga om
tillgänglighet som kan ställas med stöd av plan- och bygglagen (1987:10),

3. kommuner eller andra organ för byggande av flygplatsanläggningar

med annan huvudman än staten,

4. kommuner för åtgärder för förbättrad miljö och trafiksäkerhet på kom-

munala vägar och gator i den mån dessa åtgärder går utöver vad som omfat-
tas av gällande kommunalt ansvar i dessa hänseenden.

Objekt för vilka medfinansiering får beviljas

2 § Statlig medfinansiering får beviljas för

1. byggande av väg- och gatuanläggningar för regional kollektiv person-

trafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

2. byggande av spåranläggningar för regional kollektiv persontrafik som

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

3. byggande av stationer, terminaler, vänthallar, hållplatser och andra lik-

nande anläggningar för trafikanternas behov vid regionalt kollektivt resande,

4. byggande av flygplatsanläggningar som tillgodoser ett allmänt kommu-

nikationsbehov,

1 Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145.

SFS 2009:237

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:237

5. transportinformatik eller fysiska åtgärder för förbättrad miljö och tra-

fiksäkerhet på kommunala vägar och gator,

6. åtgärder för ökad tillgänglighet i kollektivtrafiken för funktions-

hindrade resenärer i fråga om kollektivtrafikfordon, terminaler, hållplatser
eller andra anläggningar i anslutning till dessa samt investeringar i reseinfor-
mationsanläggningar som underlättar funktionshindrades resor,

7. byggande av kajanläggningar för regional kollektiv person- och gods-

trafik som tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov,

8. investeringar i fartyg för regional kollektiv person- och godstrafik som

tillgodoser ett allmänt kommunikationsbehov, samt

9. investeringar i sådan rullande materiel för regional kollektiv persontra-

fik på järnväg, tunnelbana eller spårväg som utpekats i den banhållningsplan
som fastställts för 2004�2015 så länge det finns kvar anslagna medel för
ändamålet.

Medfinansiering enligt första stycket 6 får beviljas under förutsättning att

nödvändig samordning skett mellan en trafikförsörjningsplan för den lokala
och regionala linjetrafiken för persontransporter och en trafikförsörjnings-
plan för färdtjänst och riksfärdtjänst.

Medfinansiering enligt första stycket 9 får beviljas för investeringar, mil-

jöförbättrande åtgärder i fråga om emission och buller samt hyreskostnader.

Medfinansiering till anläggningar, kollektivtrafikfordon och fartyg får be-

viljas för investeringar, förbättringsåtgärder och hyreskostnader.

3 §

Statlig medfinansiering får beviljas för investeringar. Om medfinansie-

ringen helt eller delvis avser järnvägsinvesteringar enligt 2 § första stycket 2,
3 eller 9 betalas hela beloppet ut av Banverket. �vriga medel enligt 2 § beta-
las ut av Vägverket.

Fördelning av anslagna medel

4 §

Vägverket fördelar anslagna medel på grundval av de planer som upp-

rättas och fastställs enligt förordningen (1997:263) om länsplaner för regio-
nal transportinfrastruktur.

Banverket fördelar anslagna medel för åtgärder enligt 2 § 2, 3 och 9 på

grundval av de planer som upprättas och fastställs enligt förordningen
(2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Medfinansieringsandel

5 §

Statlig medfinansiering får beviljas med upp till 50 procent av kostna-

derna.

För järnvägsinvesteringar enligt 2 § 2, 3 eller 9 får Banverket, om det

finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kost-
naderna.

För byggande av flygplatsanläggningar enligt 2 § 4 får Transportstyrelsen,

om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent
av kostnaderna.

För byggande av kajanläggningar och investeringar i fartyg enligt 2 § 7

och 8 får Sjöfartsverket, om det finns särskilda skäl, bevilja medfinansiering
med upp till 75 procent av kostnaderna.

background image

3

SFS 2009:237

För övriga investeringar enligt 2 § får Vägverket, om det finns särskilda

skäl, bevilja medfinansiering med upp till 75 procent av kostnaderna.

6 §

I de kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av statlig med-

finansiering för transportinformatik och fysiska åtgärder för förbättrad miljö
och trafiksäkerhet, flygplatsanläggningar, kajanläggningar, väg- och gatuan-
läggningar för regional kollektiv persontrafik samt stationer, terminaler,
vänthallar, hållplatser, informationsanläggningar och andra liknande anlägg-
ningar ingår

1. alla kostnader som är direkt hänförliga till objektet,
2. ersättningar som ska utges för mark och intrång,
3. förvaltningskostnader.
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även ersättningar som ska

utges för skador räknas in i kostnaderna.

7 §

I de byggkostnader som ska ligga till grund för beräkningen av statlig

medfinansiering för spåranläggningar ingår

1. kostnaderna för banvallar, tunnlar, broar och viadukter,
2. kostnaderna för ballast, sliprar, spår, signal- och säkerhetsanläggningar

samt anläggningar för strömförsörjning,

3. ersättningar som ska utges för mark och intrång,
4. förvaltningskostnader.
Om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl, får även ersättningar som ska

utges för skador räknas in i byggkostnaderna.

8 §

Vilka kostnader som ska ligga till grund för beräkningen av den stat-

liga medfinansieringen beslutas i de enskilda fallen av

1. Vägverket, om det är fråga om sådana anläggningar som avses i 2 § 1,

3, 5 och 6 och som inte avser kollektivtrafik på spår,

2. Banverket, om det är fråga om sådana anläggningar och rullande mate-

riel för spårtrafik som avses i 2 § 2, 3 och 9,

3. Transportstyrelsen, om det är fråga om sådana anläggningar som avses i

2 § 4,

4. Sjöfartsverket, om det är fråga om sådana anläggningar och fartyg som

avses i 2 § 7 och 8.

Respektive myndighet fastställer därefter ett preliminärt belopp för den

statliga medfinansieringen. När det objekt som beviljats medfinansiering är
färdigbyggt, beslutar myndigheten beloppet för den slutliga medfinansie-
ringen.

9 §

Till sådana större objekt som avses i 4 § 3 förordningen (1997:263) om

länsplaner för regional transportinfrastruktur samt objekt som avses i 3 § 3
förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur får
statlig medfinansiering beviljas endast om

1. objektet tagits upp i en länsplan för regional transportinfrastruktur eller
i den nationella planen för transportinfrastruktur, och
2. Vägverket, Banverket, Transportstyrelsen eller Sjöfartsverket i det en-

skilda fallet fastställt ett preliminärt belopp för statlig medfinansiering, såvi-
da inte myndigheterna meddelat särskilt tillstånd att påbörja arbetena dess-
förinnan.

background image

4

SFS 2009:237

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Om det finns särskilda skäl, får regeringen i ett enskilt fall besluta om

undantag från första stycket.

10 §

Medel för statlig medfinansiering ska betalas ut allteftersom bygg-

nadsarbetet fortgår.

Bemyndiganden

11 §

Banverket får meddela föreskrifter om statlig medfinansiering som

avser sådana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9.
Föreskrifterna får endast meddelas efter samråd med Vägverket.

�vriga föreskrifter om verkställigheten av denna förordning får meddelas

av Vägverket. Föreskrifter som avser sådana åtgärder som avses i 2 § 6 får
endast meddelas efter samråd med Banverket, Transportstyrelsen och Sjö-
fartsverket. Föreskrifter som avser sådana anläggningar som avses i 2 § 4 får
endast meddelas efter samråd med Transportstyrelsen och föreskrifter som
avser sådana anläggningar eller fartyg som avses i 2 § 7 och 8 får endast
meddelas efter samråd med Sjöfartsverket.

Tillsyn

12 §

Banverket ska se till att statlig medfinansiering som beviljats till så-

dana anläggningar och rullande materiel som avses i 2 § 2, 3 och 9 används
på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Tillsynen ska ske i samråd med
Vägverket.

Vägverket ska se till att övrig statlig medfinansiering som beviljats enligt

denna förordning används på lämpligt sätt och för avsedda ändamål. Vid
medfinansiering till åtgärder som avses i 2 § 6 ska tillsynen ske i samråd
med Banverket, Transportstyrelsen och Sjöfartsverket. När det gäller medfi-
nansiering till sådana anläggningar som avses i 2 § 4 ska tillsynen ske i sam-
råd med Transportstyrelsen. När det gäller medfinansiering till sådana an-
läggningar och fartyg som avses i 2 § 7 och 8 ska tillsynen ske i samråd med
Sjöfartsverket.

�verklagande

13 §

Vägverkets, Banverkets, Transportstyrelsens och Sjöfartsverkets be-

slut enligt denna förordning får överklagas hos regeringen.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009, då förordningen

(1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
m.m. upphör att gälla.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)