SFS 2009:238 Förordning om ändring i förordningen (1989:891) om statsbidrag till enskild väghållning

090238.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1989:891) om
statsbidrag till enskild väghållning;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 i fråga om förordningen (1989:891) om statsbi-

drag till enskild väghållning

2

dels att 4 § ska upphöra att gälla,
dels 5, 6, 9, 11�14 och 29 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 9 a §, av följande

lydelse.

5 §

3

Frågor om bidrag för byggande prövas av Vägverkets region efter

skriftlig ansökan. Prövningen sker i samråd med kommunala samverkansor-
gan i län där sådana bildats. I Skåne län och Västra Götalands län sker sam-
rådet med landstinget och i övriga län med länsstyrelsen.

Frågor om driftbidrag prövas av Vägverkets region efter skriftlig ansökan.
Bidragen betalas ut av Vägverket.

6 §

Vägverkets region ska på grundval av inkomna ansökningar om bygg-

nadsbidrag för varje län inom regionen upprätta en kommunindelad plan för
byggande av sådana enskilda vägar för vilka statsbidrag kan lämnas enligt
denna förordning.

Planen ska ligga till grund för fördelningen av medel och bidrag.

9 §

4

Vägverket fastställer planen sedan yttrande inhämtats från

1. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana bildats, i Skåne

län och i Västra Götalands län från landstinget och i övriga län från länssty-
relsen, och

2. kommunerna i länet.

9 a §

Bestämmelserna i 6�9 §§ om upprättande och fastställande av en

plan ska inte tillämpas för åtgärder som ingår i närtidssatsningen enligt bud-
getpropositionen för 2009 och som beräknas byggstartas under 2009.

1 Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145.

2 Senaste lydelse av 4 § 1997:685.

3 Senaste lydelse 1997:657.

4 Senaste lydelse 1997:685.

SFS 2009:238

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:238

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

11 §

5

Vägverket ska sända en kopia av den fastställda planen till

1. den som ansökt om byggnadsbidrag,
2. det kommunala samverkansorganet i de län där sådana bildats, i Skåne

län och i Västra Götalands län till landstinget samt i övriga län till länsstyrelsen,

3. kommunerna i länet.

12 §

Byggnadsbidrag lämnas i mån av tillgång på medel med högst 75 pro-

cent av kostnaderna.

Har det i totalförsvarets intresse beslutats en viss åtgärd i fråga om ett väg-

objekt, ska staten ersätta hela kostnaden för den.

13 §

6

I de byggnadskostnader som ska ligga till grund för beräkningen av

bidrag ingår kostnader för

1. anläggande av en ny väg,
2. omläggning av en väg i ny sträckning,
3. ombyggnad av en väg,
4. förrättning, projektering och kontroll.
Om det finns synnerliga skäl, får Vägverkets region medge att också ersätt-

ningar som ska utges för mark och intrång ska räknas in i byggkostnaderna.

14 §

7

Byggnadsbidrag får inte lämnas för kostnader som har uppkommit

innan bidraget har beviljats, såvida inte Vägverkets region i ett enskilt fall
medger undantag.

Byggnadsbidrag som avser kostnader för sådan projektering som avses i

13 § 4 får lämnas endast om projekteringshandlingarna godkänts av Vägver-
kets region.

�verklaganden

29 §

8

Beslut av Vägverkets region om bidrag får överklagas hos Vägverket.

1. Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.
2. Den upphävda 4 § ska fortsätta att gälla vid fördelning av medel som

avser år 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

5 Senaste lydelse 1997:685.

6 Senaste lydelse 1997:685.

7 Senaste lydelse 1997:685.

8 Senaste lydelse 1997:657.