SFS 2009:239 Förordning om ändring i förordningen (1997:263) om länsplaner för regional transportinfrastruktur

090239.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:263) om
länsplaner för regional transportinfrastruktur;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver1 i fråga om förordningen (1997:263) om länspla-

ner för regional transportinfrastruktur2

dels att 5 och 15 §§ ska upphöra att gälla,
dels att 1, 3��4 och 10�12 §§ ska ha följande lydelse.
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 4 a §, av följande

lydelse.

1 §

3

Inom varje län ska det upprättas en länsplan till ledning vid fördelning

av medel för investeringar och förbättringsåtgärder. Om det bedöms ända-
målsenligt får en gemensam plan för två eller flera län upprättas.

Länsstyrelsen upprättar planen om inte annat följer av 17 § i denna förordning.

3 §

4

Länsplanen ska avse tolv år och omfatta

1. investeringar i statliga vägar som inte ingår i stamvägnätet,
2. åtgärder i sådana anläggningar m.m. för vilka statlig medfinansiering

kan beviljas enligt 2 § förordningen (2009:237) om statlig medfinansiering
till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.,

3. åtgärder i andra icke statligt finansierade anläggningar av betydelse för

det regionala transportsystemet som bör redovisas i planen, och

4. från år 2012 driftbidrag till icke-statliga flygplatser som bedöms vara

strategiskt viktiga för regionen.

3 a §

5

Länsplanen får avse investeringar och förbättringsåtgärder för vilka

Vägverket, Banverket, Sjöfartsverket och Transportstyrelsen har ansvaret enligt
förordningen (2009:236) om en nationell plan för transportinfrastruktur.

Länsplanen får även avse byggande och drift av enskilda vägar.

1 Jfr prop. 2008/09:35, bet. 2008/09:TU2, rskr. 2008/09:145.

2 Senaste lydelse av 5 § 2002:76.

3 Senaste lydelse 2002:76.

4 Senaste lydelse 2002:76.

5 Senaste lydelse 2002:76.

SFS 2009:239
Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:239

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4 §

6

Länsplanen ska ange

1. standard på anläggningarna,
2. den inriktning på investeringar och förbättringsåtgärder på dessa an-

läggningar som bedöms ha störst effekt för att nå de transportpolitiska må-
len,

3. redovisning av de objekt som beräknas kosta minst 25 miljoner kronor

och som bedöms bli utförda under planens giltighetstid,

4. redovisning av åtgärdernas beräknade kostnader,
5. redovisning av överenskommelser om icke-statlig medfinansiering,
6. redovisning av beräknade årliga medel i statlig medfinansiering för

olika ändamål, och

7. en bedömning som innefattar redovisning av inverkan på de transport-

politiska målen.

4 a §

Den regionala planen för transportinfrastruktur ska innefatta en

beskrivning av ett för personer med funktionsnedsättning prioriterat regio-
nalt transportnät inom vilket infrastrukturen, stationerna och fordonen ska
kunna användas av alla.

10 §

7

Länsplanen fastställs av länsstyrelsen om inte annat följer av 17 §.

Innan dess ska yttrande inhämtas över den upprättade länsplanen från de för-
slagsgivare som anges i 7 §. �ven Försvarsmakten och andra berörda stat-
liga myndigheter samt berörda organisationer ska höras.

11 §

Om en väsentlig avvikelse behöver göras i fråga om innehållet i en

fastställd länsplan, ska länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 § fastställt
planen ändra den.

Innan ett beslut om ändring av en plan fattas ska yttrande inhämtas från de

förslagsgivare som anges i 7 §.

12 §

Länsstyrelsen eller det organ som enligt 17 § fastställt en länsplan ska

skicka en kopia av den fastställda länsplanen till regeringen och de förslags-
givare som anges i 7 §.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009 och tillämpas första

gången på de länsplaner som upprättas och fastställs för åren 2010�2021.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

6 Senaste lydelse 2002:76.

7 Senaste lydelse 2002:76.