SFS 2009:240 Förordning om ändring i förordningen (2007:1027) med instruktion för Banverket

090240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1027) med
instruktion för Banverket;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 15 § förordningen (2007:1027) med instruktion

för Banverket ska ha följande lydelse.

15 §

1

Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur

beslutas av styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Senaste lydelse 2008:1358.

SFS 2009:240

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009