SFS 2009:241 Förordning om ändring i förordningen (2007:1161) med instruktion för Sjöfartsverket

090241.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1161) med
instruktion för Sjöfartsverket;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2007:1161) med instruktion

för Sjöfartsverket ska införas en ny paragraf, 12 a §, av följande lydelse.

12 a §

Fråga om upprättande av en nationell plan för transportinfrastruktur

beslutas av styrelsen.

Denna förordning träder i kraft den 14 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

SFS 2009:241

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009