SFS 2009:243 Förordning om ändring i förordningen (2007:1345) om statsbidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder

090243.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:1345) om
statsbidrag vid vissa studier för personer med
funktionshinder;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 5 och 6 §§ förordningen (2007:1345) om stats-

bidrag vid vissa studier för personer med funktionshinder ska ha följande
lydelse.

5 §

Statsbidrag enligt 4 § 1 och 2 får lämnas för en utbildning som omfat-

tar högst 14 dagar eller 112 timmar.

Till en och samma studerande får statsbidrag enligt 4 § 1 och 2 lämnas för

högst 30 dagar eller 240 timmar per år.

6 §

Statsbidrag för utbildning ska lämnas med ett belopp per dag eller per

timme som är lika för alla bidragsmottagare. Ett bidrag som lämnas per
timme ska motsvara en åttondel av det bidrag som lämnas per dag.

Denna förordning träder i kraft den 12 maj 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:243

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009