SFS 2009:244 Lag om ändring i stiftelselagen (1994:1220)

090244.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i stiftelselagen (1994:1220);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om stiftelselagen (1994:1220)

dels att 1 kap. 8 §, 2 kap. 13, 16, 20 och 23 §§, 3 kap. 2 §, 5 kap. 1 §,

6 kap. 1�5 §§, 9 kap. 1, 6, 10 och 11 §§, 10 kap. 1�4 och 6 §§ samt rubriken
närmast före 6 kap. 1 § ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före 6 kap. 3 § ska sättas närmast före 6 kap. 4 §,

dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 11 kap. 2 a §, samt närmast
före 6 kap. 3 § en ny rubrik av följande lydelse.

1 kap.

8 §

I 9 kap. finns bestämmelser om att stiftelser står under tillsyn av en till-

synsmyndighet. I 10 kap. finns bestämmelser om att stiftelser ska vara
registrerade i ett stiftelseregister.

2 kap.

13 §

�ver styrelsens beslut ska det föras protokoll. Protokollet ska under-

tecknas av den som har varit protokollförare. Det ska justeras av ordföran-
den, om denne inte har fört protokollet.

16 §

Styrelsen företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

När en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får styrelsen bemyndiga

någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma. Styrel-
sen får när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. Bestämmelserna i
14 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande även om han
eller hon inte är styrelseledamot.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av

den styrelse som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 9 § gäller
dock under konkursen.

20 §

�ver de beslut som förvaltaren fattar rörande stiftelsen ska det föras

protokoll. Protokollet ska undertecknas av den som har varit protokollförare.

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

SFS 2009:244

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:244

Fattas beslut vid ett sammanträde, ska protokollet justeras av ordföranden,
om denne inte har fört protokollet.

23 §

Förvaltaren företräder stiftelsen och tecknar dess namn och firma.

När en stiftelse har registrerats i stiftelseregistret, får förvaltaren bemyn-

diga någon annan att företräda stiftelsen och teckna dess namn och firma.
Förvaltaren får när som helst återkalla ett sådant bemyndigande. Bestäm-
melserna i 21 § gäller i fråga om den som har fått ett sådant bemyndigande
även om han eller hon inte är företrädare för förvaltaren.

Den som är underårig eller i konkurs eller som har förvaltare enligt

11 kap. 7 § föräldrabalken får inte bemyndigas att företräda stiftelsen.

En stiftelse som har försatts i konkurs företräds som konkursgäldenär av

den förvaltare som finns vid konkursens början. Bestämmelserna i 19 §
gäller dock under konkursen.

3 kap.

2 §

2

Stiftelser som inte är bokföringsskyldiga enligt bokföringslagen

(1999:1078) ska fortlöpande föra räkenskaper över belopp som har inbeta-
lats till eller utbetalats av stiftelsen. Det ska finnas verifikationer för in- och
utbetalningar. En stiftelse som har sin förmögenhet gemensamt placerad
med en annan stiftelses förmögenhet, får beträffande den gemensamt place-
rade förmögenheten ha räkenskaper som är gemensamma med den andra
stiftelsen.

Räkenskaperna ska avslutas med en sammanställning för varje räken-

skapsår. Av sammanställningen ska framgå tillgångar och skulder vid rä-
kenskapsårets början och slut samt inkomster och utgifter under räkenskaps-
året. I sammanställningen ska även anges värdet av stiftelsens tillgångar vid
räkenskapsårets slut.

Dokument, mikroskrift och maskinläsbara medier som används för att be-

vara räkenskapsinformation ska vara varaktiga och lätt åtkomliga. De ska
bevaras fram till och med det tionde året efter utgången av det kalenderår då
räkenskapsåret avslutades. De ska förvaras i Sverige, i ordnat skick och på
betryggande och överskådligt sätt.

Efter särskilt föreläggande av tillsynsmyndigheten ska en kopia av den

sammanställning som anges i andra stycket ges in dit. Sådant föreläggande
ska utfärdas när någon begär det. Beslut om föreläggande får förenas med
vite. Fråga om utdömande av vite prövas av tillsynsmyndigheten.

5 kap.

1 §

En styrelseledamot eller förvaltare som vid fullgörandet av sitt uppdrag

uppsåtligen eller av oaktsamhet orsakar skada för stiftelsen ska ersätta ska-
dan. Detsamma gäller när skadan tillfogas någon annan genom åsidosättande
av föreskrifterna i stiftelseförordnandet, denna lag eller årsredovisningslagen
(1995:1554).

2 Senaste lydelse 1999:1106.

background image

3

SFS 2009:244

6 kap.

�ndring m.m. efter tillstånd av Kammarkollegiet

1 §

Styrelsen eller förvaltaren får inte utan tillstånd av Kammarkollegiet

ändra eller upphäva eller i särskilt fall åsidosätta föreskrifter i stiftelse-
förordnandet som avser

1. stiftelsens ändamål,
2. hur stiftelsens förmögenhet ska vara placerad,
3. huruvida stiftelsen ska ha egen eller anknuten förvaltning,
4. av vem en styrelseledamot eller förvaltaren entledigas eller utses eller

hur styrelsen ska vara sammansatt,

5. styrelsens beslutförhet eller omröstningsförfarande,
6. arvode till styrelsens ledamöter eller förvaltaren,
7. räkenskaper eller årsredovisning för stiftelsen,
8. revision, eller
9. rätt att föra talan om skadestånd till stiftelsen eller att ansöka om entle-

digande av styrelseledamot eller förvaltare.

Föreskrifterna får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas endast

om de på grund av ändrade förhållanden inte längre kan följas eller har blivit
uppenbart onyttiga eller uppenbart stridande mot stiftarens avsikter. Före-
skrifter som avses i första stycket 2�9 får dessutom ändras, upphävas eller i
särskilt fall åsidosättas om det finns andra särskilda skäl. Föreskrifter som
avses i första stycket 1 får ändras, upphävas eller i särskilt fall åsidosättas
om det finns synnerliga skäl.

Vid ändring av föreskrifter om stiftelsens ändamål ska vad som kan antas

ha varit stiftarens avsikt beaktas så långt möjligt.

2 §

Frågor om tillstånd enligt 1 § prövas på ansökan av styrelsen eller för-

valtaren. Kammarkollegiets beslut får överklagas hos allmän förvaltnings-
domstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

�ndring m.m. efter tillstånd av tillsynsmyndigheten

3 §

I andra fall än som avses i 1 § första stycket får styrelsen eller förvalta-

ren inte utan tillstånd av tillsynsmyndigheten ändra, upphäva eller i särskilt
fall åsidosätta en föreskrift i stiftelseförordnandet. Härvid ska 1 § andra
stycket första och andra meningarna tilllämpas.

Tillstånd ska medges om styrelsens eller förvaltarens beslut inte strider

mot denna lag.

Frågor om tillstånd prövas på ansökan av styrelsen eller förvaltaren.

�ndring m.m. utan tillstånd

4 §

3

Om stiftaren i stiftelseförordnandet uttryckligen har föreskrivit att sty-

relsen eller förvaltaren utan tillstånd av en myndighet får ändra, upphäva
eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår
en annan fråga än som anges i 1 § första stycket 1, gäller vad som har före-
skrivits i stiftelseförordnandet utan hinder av 1 och 3 §§.

3 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

4

SFS 2009:244

Styrelsen eller förvaltaren ska underrätta tillsynsmyndigheten om beslut

som avses i första stycket. Beslutet gäller från och med den dag då tre måna-
der förflutit sedan underrättelsen inkom till tillsynsmyndigheten, om inte
denna under tremånaderstiden förbjudit styrelsen eller förvaltaren att till-
lämpa beslutet. Förbud av tillsynsmyndigheten får grundas endast på att be-
slutet strider mot denna lag.

5 §

4

Styrelsen eller förvaltaren får besluta om att förbruka stiftelsens till-

gångar för det ändamål vartill de är bestämda eller för ett ändamål som så
nära som möjligt motsvarar detta, om

1. stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan,
2. stiftelsen inte har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren,
3. värdet av tillgångarna, värderade med tillämpning av 3 kap. 3 §, vid ut-

gången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett gränsbelopp som
motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381)
om allmän försäkring, samt

4. stiftelsen saknar skulder.
Bestämmelserna i 3 § om tillstånd av tillsynsmyndigheten tilllämpas på

beslut enligt första stycket.

9 kap.

1 §

5

En stiftelse med egen förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse

som är tillsynsmyndighet i det län där stiftelsens styrelse har sitt säte eller,
om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvudsakligen utövas. En stiftelse
med anknuten förvaltning står under tillsyn av den länsstyrelse som är till-
synsmyndighet i det län där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är be-
stämt, där förvaltarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om ett
handelsbolag är förvaltare, där bolagets huvudkontor är inrättat.

Regeringen meddelar föreskrifter om vilken länsstyrelse som är tillsyns-

myndighet i ett län.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får i ett en-

skilt fall besluta att en annan myndighet än som följer av första stycket ska
vara tillsynsmyndighet för en stiftelse.

Att det för vissa stiftelser gäller särskilda bestämmelser om tillsynen

framgår av 10 och 10 a §§.

6 §

Om en styrelseledamot eller förvaltaren missköter sitt uppdrag, kan

han eller hon entledigas av allmän domstol. Entledigandet får begränsas till
viss tid.

I fråga om vem som har rätt att ansöka om entledigande gäller 5 kap. 4 §

första och fjärde styckena.

Har tillsynsmyndigheten ansökt om entledigande av en styrelseledamot

eller förvaltaren, får tillsynsmyndigheten entlediga denne för tiden till dess
att domstolen har slutligt prövat saken eller bestämt annorlunda.

4 Senaste lydelse 1999:1106.

5 Senaste lydelse 2001:305.

background image

5

SFS 2009:244

10 §

6

Bestämmelserna i 3 § första stycket, 4 § samt 5 § första stycket 2 och

3 gäller inte i fråga om stiftelser som enligt stiftarens förordnande ska vara
undantagna från tillsyn enligt denna lag och som varken under innevarande
eller de tre närmast föregående räkenskapsåren har utövat näringsverk-
samhet eller varit moderstiftelse.

I fråga om stiftelser som avses i första stycket gäller dock bestämmelserna

i 3 § första stycket, 4 § första stycket 1 och 2 samt 5 § första stycket 2 och 3
om det kan antas att

1. stiftelsen saknar namn,
2. stiftelsen inte har upprättat års- eller koncernredovisning eller inte har

avlämnat års- eller koncernredovisning, årsbokslut eller sammanställning
över räkenskaperna till revisorn,

3. stiftelsen inte håller års- eller koncernredovisning eller revisions- eller

koncernrevisionsberättelse tillgänglig för var och en,

4. stiftelsen saknar behörig revisor, eller om
5. fråga uppkommer om sådant beslut som avses i 4 kap. 5 §.

11 §

7

Tillsynsmyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol. Detta gäller dock inte beslut om att väcka talan
enligt 5 kap. 4 § första stycket eller att ansöka om entledigande enligt 9 kap.
6 § första stycket eller beslut enligt 9 kap. 6 § tredje stycket.

Tillsynsmyndighetens beslut enligt 4 kap. 8 §, 6 kap. 3 eller 4 § eller 5 §

andra stycket, 9 kap. 5 § första stycket 3, i den del beslutet avser verkställig-
hetsförbud, eller 9 kap. 7 eller 8 § gäller även om de överklagas.

Om tillsynsmyndighetens beslut överklagas, ska tillsynsmyndigheten föra

talan för det allmänna. �verklagas domstolens beslut av tillsynsmyndig-
heten, ska överklagandet ha kommit in inom tre veckor från den dag då det
överklagade beslutet meddelades.

Länsstyrelsens beslut enligt 9 § överklagas hos allmän förvaltningsdom-

stol. Bestämmelserna i tredje stycket om tillsynsmyndigheten och dess be-
slut gäller i sådant fall länsstyrelsen och dess beslut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 kap.

1 §

8

En stiftelse ska vara registrerad.

Registreringsmyndighet för en stiftelse är den länsstyrelse som regeringen

i enlighet med 9 kap. 1 § andra stycket har bestämt är tillsynsmyndighet i
länet.

Ett stiftelseregister ska föras hos registreringsmyndigheten för registre-

ringar enligt denna lag. Om en länsstyrelse är registreringsmyndighet i flera
län, ska den länsstyrelsen föra ett gemensamt register för registreringar i
dessa län.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för registrering i stiftelseregistret.

6 Senaste lydelse 1999:1106.

7 Senaste lydelse 1995:1360.

8 Senaste lydelse 2008:86.

background image

6

SFS 2009:244

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

2 §

9

En stiftelses styrelse eller förvaltare ska anmäla stiftelsen för regi-

strering i stiftelseregistret senast sex månader efter det att stiftelsen bildades.

Anmälan ska innehålla uppgift om
1. stiftelsens postadress och telefon,
2. styrelseledamöternas namn, personnummer, bostadsadress, postadress

och telefon eller förvaltarens namn eller firma, organisationsnummer, post-
adress och telefon,

3. revisorns namn, personnummer och postadress samt, om revisorn är ett

registrerat revisionsbolag, vem som är huvudansvarig för revisionen och bo-
lagets organisationsnummer.

Vid egen förvaltning ska anmälan vidare innehålla uppgift om den ort där

styrelsen har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förvaltningen huvud-
sakligen utövas. Vid anknuten förvaltning ska uppgift i stället lämnas om
den ort där förvaltaren har sitt säte eller, om säte inte är bestämt, där förval-
tarens egen förvaltning huvudsakligen utövas eller, om förvaltaren är ett
handelsbolag, där bolaget har sitt huvudkontor inrättat.

Till anmälan ska det fogas en kopia av stiftelseförordnandet, om det är

möjligt. Har styrelsen eller förvaltaren enligt 2 kap. 7 § fattat beslut om
namn för stiftelsen, ska anmälan innehålla uppgift även om namnet.

3 §

10

Anmälan för registrering i stiftelseregistret ska genast göras

1. när en föreskrift i stiftelseförordnandet har ändrats eller upphävts enligt

bestämmelserna i 6 kap. eller med stöd av en sådan bestämmelse som avses i
10 § lagen (1994:1221) om införande av stiftelselagen (1994:1220),

2. när en ändring har inträtt i något förhållande som avses i 2 § andra och

tredje styckena,

3. när någon har bemyndigats att företräda stiftelsen enligt 2 kap. 16 § an-

dra stycket eller 23 § andra stycket eller att ta emot delgivning enligt 2 kap.
16 a eller 23 a §, samt

4. när stiftelsen är upplöst.
I fall som avses i första stycket 3 ska uppgift lämnas om företrädarens el-

ler den särskilde delgivningsmottagarens namn, personnummer, bostads-
adress, postadress och telefon. Har styrelsen eller förvaltaren beslutat att
rätten att företräda stiftelsen samt att teckna dess namn och firma får utövas
endast av två eller flera i förening, ska detta också anmälas för registrering i
stiftelseregistret. Någon annan inskränkning i rätten att företräda stiftelsen
och att teckna dess namn och firma får inte registreras.

När anmälan enligt första stycket 2 avser byte av förvaltare ska anmälan

göras av den nye förvaltaren. I fall som avses i första stycket 4 ska anmälan
göras av den avträdande styrelsen eller förvaltaren. Om tillsynsmyndigheten
har utsett en särskild delgivningsmottagare enligt 9 kap. 7 eller 8 §, ska an-
mälan göras av delgivningsmottagaren. I övriga fall ska anmälan göras av
styrelsen eller förvaltaren.

9

Senaste lydelse 2005:246.

10 Senaste lydelse 2005:246.

background image

7

SFS 2009:244

4 §

Om en stiftelse försätts i konkurs eller beslut om företagsrekonstruk-

tion enligt lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion meddelas för stiftel-
sen, ska tingsrätten för registrering underrätta registreringsmyndigheten om
beslutet och vem som har utsetts till konkursförvaltare.

När en konkurs har avslutats eller en företagsrekonstruktion enligt lagen

om företagsrekonstruktion har upphört, ska tingsrätten genast för registre-
ring underrätta registreringsmyndigheten och i det förra fallet ange om något
överskott finns eller inte. Tingsrätten ska även för registrering underrätta
registreringsmyndigheten när en högre rätt har upphävt ett beslut att försätta
stiftelsen i konkurs eller ett beslut om företagsrekonstruktion.

6 §

11

Innan en stiftelse börjar utöva näringsverksamhet ska styrelsen eller

förvaltaren lämna uppgift för registrering i stiftelseregistret om

1. den firma under vilken näringsverksamheten ska bedrivas, och
2. näringsverksamhetens art.
Stiftelsen får registreras även i stiftelseregister hos registreringsmyndighet

för annat eller andra län, om verksamheten är avsedd att utövas där.

11 kap.

2 a §

En insamlingsstiftelse ska under en period om tre sammanhängande

räkenskapsår använda minst tre fjärdedelar av sina intäkter för stiftelsens än-
damål, om det inte finns synnerliga skäl.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 3 kap. 2 § tredje stycket tillämpas första gången för

det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.

3. Om en stiftelses styrelse eller förvaltare före ikraftträdandet har beslutat

att ändra, upphäva eller i särskilt fall åsidosätta en föreskrift i stiftelseförord-
nandet, gäller vid Kammarkollegiets prövning 6 kap. 1 § andra stycket i dess
äldre lydelse.

4. �ldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av Kammarkolle-

giets beslut enligt 6 kap. 1 §, om beslutet har meddelats före ikraftträdandet.

5. En underrättelse enligt 6 kap. 4 § som har inkommit till tillsynsmyndig-

heten före ikraftträdandet handläggs enligt äldre bestämmelser.

6. Om en stiftelses styrelse eller förvaltare före ikraftträdandet har beslutat

att förbruka stiftelsens tillgångar, gäller vid tillsynsmyndighetens prövning
6 kap. 5 § första stycket i dess äldre lydelse.

7. En firma som har registrerats före ikraftträdandet får behållas oföränd-

rad. Om stiftelser därigenom kan blandas samman vid förandet av registret,
kan registreringsmyndigheten i registret föra in en särskiljande ortsangivelse
eller annat förtydligande.

8. För en stiftelse som inte är registrerad vid ikraftträdandet gäller i fråga

om registrering enligt 10 kap. äldre bestämmelser i det kapitlet fram till ut-
gången av år 2015, om inte stiftelsen väljer att ansöka om registrering.

9. För en insamlingsstiftelse som har bildats före ikraftträdandet gäller

11 kap. 2 a § endast om detta är förenligt med stiftelseförordnandet.

11 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

background image

8

SFS 2009:244

På regeringens vägar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)