SFS 2009:246 Lag om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m.

090246.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1967:531) om tryggande av
pensionsutfästelse m.m.;

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 22, 31 och 33 §§ lagen (1967:531)

om tryggande av pensionsutfästelse m.m. ska ha följande lydelse.

22 §

2

Finns inte längre någon, som omfattas av pensionsstiftelses ändamål,

eller överstiger stiftelses kapital väsentligen vad som kan komma att fordras
för att tillgodose ändamålet eller förekommer i övrigt särskilda skäl att ändra
innehållet i stiftelsens stadgar, får tillsynsmyndigheten på ansökan av stiftel-
sen besluta om ändring. Beslutet får avse sammanslagning av två eller flera
stiftelser.

31 §

3

En pensions- eller personalstiftelse står under tillsyn av den läns-

styrelse som är tillsynsmyndighet i det län där arbetsgivaren har sitt hemvist.
Regeringen meddelar föreskrifter om vilken länsstyrelse som är tillsyns-
myndighet i ett län.

Styrelsen för en pensions- eller personalstiftelse ska anmäla stiftelsen för

tillsyn senast sex månader efter det att styrelsen har tagit emot sitt uppdrag.
En pensionsstiftelse som avses i 9 a § första stycket ska dock anmälas för
tillsyn genast efter det att uppdraget har tagits emot.

Anmälan enligt andra stycket ska innehålla uppgift om stiftelsens post-

adress och telefon samt om styrelseledamöternas namn, personnummer,
bostadsadress, postadress och telefon. Till anmälan ska fogas en bestyrkt
kopia av de handlingar som arbetsgivaren upprättat avseende stiftelsen samt,
om möjligt, uppgift om storleken och arten av stiftelsens förmögenhet. När
en ändring har inträtt i något förhållande som tidigare har anmälts, ska detta
genast anmälas till tillsynsmyndigheten.

När en pensionsstiftelses verksamhet når den omfattning som anges i 9 a §

första stycket, ska dess styrelse genast göra en anmälan till tillsynsmyndig-
heten. Detsamma gäller när en pensionsstiftelse har beslutat att tillämpa de
bestämmelser som anges i nämnda stycke.

Finansinspektionen får, om det finns särskilda skäl, efter ansökan från en

pensionsstiftelse vars verksamhet inte längre har den omfattning som anges i
9 a § första stycket eller som inte längre vill tillämpa dessa bestämmelser i

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

2 Senaste lydelse 1975:1388. �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

3 Senaste lydelse 2008:87.

SFS 2009:246

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:246

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

enlighet med vad som anges i 9 a § andra stycket besluta att stiftelsen inte
längre ska tillämpa de regler som anges i det förstnämnda stycket.

Tillsynsmyndigheten ska föra ett register över anmälda stiftelser.
Tillsynsmyndigheten ska underrätta Finansinspektionen om en anmälan

enligt andra stycket andra meningen eller fjärde stycket. Finansinspektionen
ska underrätta tillsynsmyndigheten om en ansökan enligt femte stycket och
om det beslut som inspektionen fattar med anledning av en sådan ansökan.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om avgifter för tillsyn och registrering enligt denna lag.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar när-

mare föreskrifter om ingivning av anmälningar i registreringsärenden.

33 §

4

I fråga om överklagande av beslut av tillsynsmyndigheten enligt

denna lag tillämpas 9 kap. 11 § första�tredje och femte styckena stiftelse-
lagen (1994:1220).

Skatteverkets beslut enligt 11 § tredje stycket får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammar-
rätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. �ldre bestämmelser gäller i fråga om överklagande av tillsynsmyndig-

hetens beslut enligt 22 § första stycket, om beslutet har meddelats före
ikraftträdandet.

3. Ett ärende som tillsynsmyndigheten med stöd av 22 § andra stycket har

underställt regeringen före ikraftträdandet och som vid ikraftträdandet ännu
inte har avgjorts handläggs enligt äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

4 Senaste lydelse 2003:680. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.