SFS 2009:249 Lag om ändring i bokföringslagen (1999:1078)

090249.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i bokföringslagen (1999:1078);

utfärdad den 19 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 3 § bokföringslagen

(1999:1078) ska ha följande lydelse.

2 kap.

3 §

Stiftelser är bokföringsskyldiga, om värdet av tillgångarna, beräknat

enligt 4 §, överstiger en och en halv miljon kronor. Bokföringsskyldigheten
inträder

1. från och med tidpunkten för stiftelsens bildande, om tillgångarna då

överstiger det angivna gränsbeloppet, eller

2. från och med det kalenderår vid vars ingång värdet av tillgångarna

överstiger gränsbeloppet.

Bokföringsskyldigheten enligt första stycket upphör, om tillgångarnas

värde vid utgången av de tre senaste åren har varit lägre än det angivna
gränsbeloppet.

Följande stiftelser är dock bokföringsskyldiga även om förutsättningarna

enligt första stycket inte är uppfyllda:

1. stiftelser som bedriver näringsverksamhet,
2. stiftelser som är moderstiftelser,
3. insamlingsstiftelser enligt 11 kap. 1 § stiftelselagen (1994:1220),
4. kollektivavtalsstiftelser enligt 11 kap. 3 § samma lag,
5. stiftelser som har bildats av eller tillsammans med staten, en kommun

eller ett landsting,

6. pensionsstiftelser enligt 9 § lagen (1967:531) om tryggande av pen-

sionsutfästelse m.m.,

7. personalstiftelser enligt 27 § samma lag.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010 och tillämpas första gången

för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Lotta Hardvik Cederstierna
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:84, bet. 2008/09:CU17, rskr. 2008/09:185.

SFS 2009:249

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009