SFS 2009:251 Förordning om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur

090251.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om bearbetningsanläggningar för vattenbruksdjur;

utfärdad den 26 mars 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

1 §

I denna förordning betyder

vattenbruksdjur: alla vattenlevande djur i alla levnadsstadier, inklusive

ägg och mjölke eller könsceller, som föds upp på en vattenbruksanläggning
eller i ett område för blötdjursodling, inklusive sådana vattenbruksdjur som
tillförts anläggningen eller området för blötdjursodlingen efter att ha levt i
vilt tillstånd,

godkänd bearbetningsanläggning: ett livsmedelsföretag som är godkänt

enligt artikel 4 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004
av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel
av animaliskt ursprung

2 och enligt 2 §.

2 §

Jordbruksverket ansvarar för att pröva och godkänna bearbetningsan-

läggningar. Jordbruksverket ska tilldela varje godkänd bearbetningsanlägg-
ning ett unikt godkännandenummer.

Jordbruksverket ska inhämta de uppgifter från kommunerna som behövs

för prövningen enligt första stycket.

Jordbruksverket ska underrätta Livsmedelsverket om godkännandet och

förse Livsmedelsverket med de uppgifter som behövs för registrering enligt
3 §.

3 §

Livsmedelsverket ska registrera följande uppgifter om godkända bear-

betningsanläggningar:

1. bearbetningsanläggningens namn och adress samt övriga kontaktupp-

gifter (telefonnummer, faxnummer och e-postadress),

2. registreringsnummer och datum för godkännande, identifieringskoder

eller identifieringsnummer samt definierade produktionsvillkor och andra
uppgifter som haft betydelse för godkännandet eller godkännandena,

1 Jfr rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober 2006 om djurhälsokrav för djur och
produkter från vattenbruk och om förebyggande och bekämpning av vissa sjukdomar
hos vattenlevande djur (EUT L 328, 24.11.2006, s. 14, Celex 32006L0088), ändrat ge-
nom kommissionens direktiv 2008/53/EG (EUT L 117, 1.5.2008, s. 27, Celex
32008L0053).

2 EUT L 139, 30.4.2004, s. 55 (Celex 32004R0853). Rättelse i EUT L 226, 25.6.2004,
s. 83.

SFS 2009:251

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:251

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

3. bearbetningsanläggningens geografiska läge, om möjligt angivet

genom GIS-koordinater,

4. uppgifter om bearbetningsanläggningens system för rening av utlopps-

vatten, och

5. vilka arter av vattenbruksdjur som hanteras i bearbetningsanläggning-

en.

4 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om registrering av flyttningar

av vattenbruksdjur och vattenbruksprodukter till och från bearbetningsan-
läggningar.

5 §

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om undantag från tillämp-

ningen av kraven i artikel 18 i rådets direktiv 2006/88/EG av den 24 oktober
2006 om djurhälsokrav för djur och produkter från vattenbruk och om före-
byggande och bekämpning av vissa sjukdomar hos vattenlevande djur, änd-
rat genom kommissionens direktiv 2008/53/EG, på vattenbruksdjur av arter
som är mottagliga för en eller flera av sjukdomarna som förtecknas i bilaga
IV, del II, till direktivet eller produkter av sådana djur som släpps ut på
marknaden utan vidarebearbetning för att användas som livsmedel, som är
förpackade i detaljhandelsförpackningar enligt förpacknings- och märk-
ningsbestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
853/2004.

Jordbruksverket får meddela föreskrifter om att kraven i artikel 18.2 i

rådets direktiv 2006/88/EG ska gälla även levande blötdjur och kräftor av ar-
ter som är mottagliga för en eller flera av de sjukdomar som förtecknas i bi-
laga IV, del II, till direktivet, och som sätts ut tillfälligt i gemenskapens vat-
ten eller förs in på leveransanläggningar, reningsanläggningar eller liknande
företag.

Denna förordning träder i kraft den 15 april 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)