SFS 2009:252 Förordning om ändring i förordningen (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning

090252.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:1101) om
högskoleutbildning som kompletterar avslutad
utländsk utbildning;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver att 4 § förordningen (2008:1101) om högskoleut-

bildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning ska ha följande
lydelse.

4 §

För behörighet till utbildning gäller 5 § i stället för bestämmelserna om

grundläggande och särskild behörighet i 7 kap. 5, 6, 8�11, 24, 25 och 28�
31 §§ högskoleförordningen (1993:100), 5 kap. 2 § förordningen (1993:221)
för Sveriges lantbruksuniversitet i fråga om hänvisningen till bestämmel-
serna om behörighet i högskoleförordningen, 5 kap. 2 a�2 d §§ förordningen
för Sveriges lantbruksuniversitet och 5

kap. 3�6 §§ förordningen

(2007:1164) för Försvarshögskolan i fråga om hänvisningarna till bestäm-
melserna om behörighet i högskoleförordningen. För att kunna bli antagen
till en utbildning som leder till officersexamen ska den sökande dock, utöver
vad som anges i 5 § i denna förordning, uppfylla de krav som ställs i 5 kap.
3 § 1�3 förordningen för Försvarshögskolan.

Bestämmelserna om undantag från något eller några behörighetsvillkor i

7 kap. 3 § högskoleförordningen gäller även behörighetsvillkor i denna för-
ordning.

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2010.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Charlotte Abrahamsson
(Utbildningsdepartementet)

SFS 2009:252

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009