SFS 2009:253 Lag om ändring i äktenskapsbalken

090253.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i äktenskapsbalken;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om äktenskapsbalken

dels att 1 kap. 1 §, 3 kap. 1, 3 och 4 §§, 4 kap. 2, 3 och 6 §§, 14 kap. 2 och

3 §§ samt 15 kap. 2, 3 och 5 §§ ska ha följande lydelse,

dels att det ska införas en ny paragraf, 4 kap. 4 §, av följande lydelse.

1 kap.

1 §

I denna balk finns bestämmelser om samlevnad i äktenskap.

De två som ingår äktenskap med varandra blir makar.

3 kap.

1 §

2

Innan ett äktenskap ingås ska det prövas om det finns något hinder

mot äktenskapet. Denna prövning ska göras av Skatteverket.

De två som avser att ingå äktenskap ska gemensamt begära hinders-

prövningen hos Skatteverket.

3 §

3

De som begär hindersprövning ska skriftligen försäkra på heder och

samvete att de inte är släkt med varandra i rätt upp- och nedstigande led eller
helsyskon. Har de inte tillstånd till äktenskapet enligt 2 kap. 3 § andra
stycket, ska deras försäkran också avse att de inte är halvsyskon.

De som begär hindersprövning ska på heder och samvete skriftligen

uppge om de tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap.
Den som tidigare har ingått äktenskap eller låtit registrera partnerskap ska
styrka att äktenskapet eller partnerskapet har blivit upplöst, om inte detta
framgår av folkbokföringen eller av intyg från utländsk myndighet.

4 §

4

Finner Skatteverket att det inte finns något hinder mot äktenskapet,

ska verket utfärda intyg om detta.

1 Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2 Senaste lydelse 2004:796.

3 Senaste lydelse 1994:1118.

4 Senaste lydelse 2003:644.

SFS 2009:253

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:253

4 kap.

2 §

Vid vigseln ska de som ingår äktenskap vara närvarande samtidigt. De

ska var för sig på fråga av vigselförrättaren ge till känna att de samtycker till
äktenskapet. Vigselförrättaren ska därefter förklara att de är makar.

Har det inte gått till så som anges i första stycket eller var vigselförrättaren

inte behörig att förrätta vigsel, är förrättningen ogiltig som vigsel.

En förrättning som enligt andra stycket är ogiltig som vigsel får god-

kännas av regeringen, om det finns synnerliga skäl. Ärendet får tas upp en-
dast på ansökan av en av dem som avsett att ingå äktenskap eller, om en av
dem har avlidit, av arvingar till den avlidne.

3 §

5

Behörig att vara vigselförrättare är

1. sådan präst eller annan befattningshavare i ett trossamfund som har för-

ordnande enligt lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossam-
fund, eller

2. den som länsstyrelsen har förordnat.
Den som är behörig enligt första stycket 1 är inte skyldig att förrätta vig-

sel.

4 §

6

Innan någon förordnas till vigselförrättare enligt 3 § första stycket 2

ska länsstyrelsen pröva att han eller hon har de kunskaper och kvalifika-
tioner i övrigt som behövs för uppdraget.

Förordnandet ska gälla för en viss period, om det inte har begränsats att

gälla till en angiven dag.

Uppfyller en vigselförrättare inte längre kraven enligt första stycket eller

missköter vigselförrättaren sitt uppdrag, ska länsstyrelsen återkalla förord-
nandet att vara vigselförrättare.

6 §

Vid vigsel gäller i övrigt

1. den ordning som gäller inom ett trossamfund, om vigseln förrättas av

en präst eller någon annan befattningshavare i samfundet, och

2. föreskrifter som meddelas av regeringen för andra fall.

14 kap.

2 §

Talan om fastställelse av att ett äktenskap består eller inte består kan

föras endast i en tvist mellan makarna.

Frågan huruvida ett äktenskap består kan i övrigt prövas i tvister där

någons rätt är beroende av det.

3 §

Äktenskapsmål tas upp av tingsrätten i den ort där en av makarna har

sitt hemvist. Har ingen av dem hemvist här i landet, tas målet upp av
Stockholms tingsrätt.

5 Senaste lydelse 2006:212.

6 Tidigare 4 § upphävd genom 1999:294.

background image

3

SFS 2009:253

15 kap.

2 §

7

Skatteverkets beslut i fråga om hindersprövning får överklagas hos en

länsrätt inom vars domkrets någon av dem som begärt hindersprövningen är
folkbokförd. Finns ingen sådan behörig länsrätt, överklagas beslutet hos
Länsrätten i Stockholms län.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

3 §

Beslut av särskilt förordnade vigselförrättare om förrättande av vigsel

får överklagas hos länsstyrelsen.

5 §

8

Länsstyrelsens beslut att inte förordna någon som vigselförrättare får

inte överklagas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.
2. Bestämmelsen i 4 kap. 3 § första stycket 1 i dess äldre lydelse ska fort-

sätta att gälla till utgången av april 2010.

3. I fråga om ärenden om förordnande av vigselförrättare som en länssty-

relse avgjort före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

7 Senaste lydelse 2003:644. Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.

8 Senaste lydelse 1998:368.

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009