SFS 2009:255 Lag om ändring i brottsbalken

090255.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i brottsbalken;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 a § brottsbalken ska upp-

höra att gälla vid utgången av april 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Gunilla Berglund
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

SFS 2009:255

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009