SFS 2009:256 Lag om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap2

090256.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap och förmynderskap;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 kap. 1, 7 och 8 §§ samt 3 kap. 1

och 2 §§ lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden
rörande äktenskap och förmynderskap

2 ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 §

3

Om två personer vill ingå äktenskap med varandra inför en svensk

myndighet, ska det prövas om det finns något hinder mot äktenskapet enligt
svensk lag.

Om ingen av dem är svensk medborgare eller har hemvist i Sverige, ska

det dessutom prövas att var och en av dem har rätt att ingå äktenskapet enligt
lagen i en efter eget val angiven stat där han eller hon antingen är medbor-
gare eller har hemvist. Om båda begär det och det finns särskilda skäl, får
dock prövningen ske med tillämpning av enbart svensk lag även i ett sådant
fall.

7 §

4

Äktenskap som ingåtts utom riket enligt främmande lag anses giltigt

till formen, om det är giltigt i den stat där det ingicks. Har äktenskap ingåtts
inför diplomatisk eller konsulär tjänsteman eller annan, som av främmande
stat förordnats att förrätta vigsel i annan främmande stat, anses äktenskapet
också giltigt till formen, om det är giltigt i den stat som meddelat förordnan-
det.

Även i annat fall än som avses i första stycket ska äktenskap som ingåtts

utom riket anses giltigt till formen, om det är giltigt i den eller de stater där
makarna var medborgare eller hade hemvist.

8 §

5

Äktenskap som skulle vara ogiltigt på grund av formfel får godkännas

av regeringen, om det finns synnerliga skäl. Ärendet får tas upp endast på

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2 Senaste lydelse av lagens rubrik 1971:797.

3 Senaste lydelse 2004:144.

4 Senaste lydelse 2004:144.

5 Senaste lydelse 1976:1120.

SFS 2009:256

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:256

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

ansökan av en av dem som avsett att ingå äktenskap eller, om en av dem har
avlidit, av arvingar till den avlidne.

3 kap.

1 §

6

Äktenskapsmål är mål om äktenskapsskillnad och mål där det är tvist

om personerna är förenade i äktenskap med varandra.

2 §

7

Äktenskapsmål får tas upp av svensk domstol, om

1. båda makarna är svenska medborgare,
2. käranden är svensk medborgare och har hemvist här i riket eller tidigare

har haft hemvist här sedan han eller hon fyllt arton år,

3. käranden inte är svensk medborgare men har hemvist här i riket sedan

minst ett år,

4. svaranden har hemvist här i riket,
5. saken rör ogiltighet av vigsel som har förrättats av svensk myndighet,

eller

6. det i annat fall än som avses i 1–5 finns särskilda skäl att talan prövas

här i riket, under förutsättning att en av makarna är svensk medborgare eller
käranden inte kan få sin talan prövad i den stat där han eller hon är med-
borgare eller har hemvist.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

6 Senaste lydelse 1973:942.

7 Senaste lydelse 1976:1120.