SFS 2009:257 Lag om ändring i förordningen (1931:429) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och förmynderskap

090257.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i förordningen (1931:429) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande
äktenskap, adoption och förmynderskap;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om förordningen (1931:429)

om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap, adoption och
förmynderskap

dels att rubriken närmast före 22 § ska lyda ⬝IV. Allmänna bestämmel-

ser⬝,

dels att det ska införas en ny paragraf, 23 §, av följande lydelse.

23 §

Denna förordning gäller inte för äktenskap som ingås mellan två

kvinnor eller mellan två män.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

SFS 2009:257

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009