SFS 2009:258 Lag om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan

090258.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:305) om rätt att förrätta
vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att rubriken till lagen (1993:305) om

rätt att förrätta vigsel inom andra trossamfund än Svenska kyrkan samt 1 §
ska ha följande lydelse.

Lag (1993:305) om rätt att förrätta vigsel inom trossamfund

1 §

Ett trossamfund kan ges tillstånd att förrätta vigsel, om samfundets

verksamhet är varaktig och samfundet har en sådan organisation att det på
goda grunder kan antas att äktenskapsbalkens bestämmelser om vigsel och
därmed sammanhängande åtgärder kommer att tillämpas. Har tillstånd
givits, får vigsel inom samfundet förrättas av den som förordnats enligt 2 §
att vara vigselförrättare.

Frågor om tillstånd enligt första stycket prövas av Kammarkollegiet efter

ansökan av samfundet. Ett tillstånd gäller tills vidare.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Prop. 2008/09:80, bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

SFS 2009:258

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009