SFS 2009:259 Lag om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag

090259.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1993:737) om bostadsbidrag;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1993:737) om bostads-

bidrag ska ha följande lydelse.

3 §

2

Vid tillämpningen av denna lag ska två personer som är gifta med var-

andra anses bo tillsammans om inte den som ansöker om bostadsbidrag eller
den som bidrag betalas ut till visar annat.

Sambor ska likställas med makar.
Kommer det fram omständigheter som gör det sannolikt att två personer

är sambor, ska dessa likställas med sambor, om inte den som ansöker om
bostadsbidrag eller som sådant bidrag betalas ut till visar att de inte är
sambor.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Kjell Rempler
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2 Senaste lydelse 2005:465.

SFS 2009:259

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009