SFS 2009:260 Lag om upphävande av lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap

090260.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om upphävande av lagen (1994:1117) om
registrerat partnerskap;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

1 §

Lagen (1994:1117) om registrerat partnerskap ska, med de begräns-

ningar som följer av denna lag, upphöra att gälla vid utgången av april 2009.

2 §

Den upphävda lagen tillämpas fortfarande i fråga om ett enligt den

lagen registrerat partnerskap, om inte annat följer av 3 §.

3 §

Ett partnerskap som har registrerats enligt lagen om registrerat part-

nerskap ska gälla som ett äktenskap, om partnerna gemensamt anmäler till
Skatteverket att de önskar det. Partnerskapet gäller som ett äktenskap från
och med den dag en sådan anmälan kommit in till Skatteverket.

Partnerna kan välja att i stället vigas enligt 4 kap. äktenskapsbalken.

Vigseln ska inte föregås av hindersprövning. Partnerskapet gäller som ett
äktenskap från tidpunkten för vigseln.

4 §

Hindersprövning enligt lagen om registrerat partnerskap som gjorts

före den 1 maj 2009 gäller efter denna tidpunkt som hindersprövning för
vigsel.

5 §

I fråga om ärenden om förordnande av registreringsförrättare som en

länsstyrelse avgjort före den 1 maj 2009 gäller äldre bestämmelser.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

BEATRICE ASK
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU:19, rskr. 2008/09:208.

SFS 2009:260

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009