SFS 2009:261 Lag om ändring i sambolagen (2003:376)

090261.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i sambolagen (2003:376);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1 § sambolagen (2003:376) ska ha

följande lydelse.

1 §

2

Med sambor avses två personer som stadigvarande bor tillsammans i

ett parförhållande och har gemensamt hushåll.

När det i en lag eller annan författning talas om sambor eller personer som

bor tillsammans under äktenskapsliknande förhållanden eller används
liknande uttryck, avses därmed sambor enligt första stycket.

Denna lag gäller endast sådana samboförhållanden där ingen av samborna

är gift. Lagen gäller sambornas gemensamma bostad och bohag.

Det som i denna lag sägs om äktenskap gäller också registrerat partner-

skap.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

2 Senaste lydelse 2005:454.

SFS 2009:261

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009