SFS 2009:262 Lag om ändring i lagen (2006:351) om genetisk integritet m.m.

090262.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2006:351) om genetisk
integritet m.m.;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 kap. 1 § och 7 kap. 1 § lagen

(2006:351) om genetisk integritet m.m. ska ha följande lydelse.

6 kap.

1 §

Insemination får utföras endast om kvinnan är gift eller sambo. För

inseminationen krävs skriftligt samtycke av maken eller sambon.

Det som i detta kapitel sägs om make gäller också registrerad partner.

7 kap.

1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om

1. befruktning av en kvinnas ägg utanför hennes kropp, och
2. införande av ett befruktat ägg i en kvinnas kropp.
Det som i detta kapitel sägs om make gäller också registrerad partner.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

G�RAN H�GGLUND

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

1 Bet. 2008/09:CU19, rskr. 2008/09:208.

SFS 2009:262

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009