SFS 2009:263 Förordning om vigsel som förrättas av särskilt förordnad vigselförrättare

090263.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om vigsel som förrättas av särskilt förordnad
vigselförrättare;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Bestämmelserna i denna förordning gäller vigsel som förrättas av den

som länsstyrelsen har förordnat till vigselförrättare.

2 §

Länsstyrelsen beslutar om tjänstgöringstiden för vigselförrättaren.

3 §

Tid och plats för vigsel bestäms av vigselförrättaren efter samråd med

paret.

4 §

Vid vigsel ska vigselförrättaren rikta följande ord till paret:

Ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra. Vill du N.N. ta

denna/denne N.N. till din hustru/man?

(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man?
(Svar: Ja.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

5 §

Om paret särskilt begär det kan vigselförrättaren, i stället för det som

anges i 4 §, rikta följande ord till dem:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. �ktenskapet bygger på kärlek och

tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra.

Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er

gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar

jag: Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/
honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/

honom i nöd och lust?

(Svar: Ja.)
(Paret kan växla ringar.)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

SFS 2009:263

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:263

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

När ni nu går ut i livet och åter till vardagen så minns den vilja till gemen-

skap, den kärlek till varandra och den aktning för varandra som ni känt i
denna stund och som lett er hit. (Texten författad av Per Anders Fogelström.)

Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap.

6 §

Vigselförrättaren ska omedelbart anteckna i ett särskilt protokoll vad

som har förekommit vid vigseln. I protokollet ska förrättaren också anteckna
tid och plats för vigseln samt parets fullständiga namn och hemvist.

När en underrättelse om vigseln sänds till Skatteverket, ska vigselförrätta-

ren anteckna detta i marginalen på protokollet.

7 §

Vigselförrättaren ska för varje år före utgången av påföljande januari

månad sända in sitt protokoll till länsstyrelsen.

8 §

Vigselförrättaren har rätt till ersättning med etthundratio kronor för

varje vigsel som han eller hon har förrättat.

Har vigselförrättaren samma dag förrättat mer än en vigsel, utgör ersätt-

ningen trettio kronor för varje vigsel utöver den första.

9 §

Ersättning enligt 8 § betalas ut av länsstyrelsen efter ansökan av vigsel-

förrättaren.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då förordningen

(2006:214) med närmare föreskrifter om vigsel och registrering av partner-
skap som förrättas av domare eller särskilt förordnad förrättare ska upphöra
att gälla.

2. �ldre bestämmelser gäller fortfarande för registrering av partnerskap

som förrättats före den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)