SFS 2009:264 Förordning om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utomlands

090264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om hindersprövning för vigsel inför svensk
vigselförrättare utomlands;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Om ett par vill ingå äktenskap inför en svensk vigselförrättare utom-

lands, gäller det som sägs nedan om hindersprövningen.

2 §

Om hindersprövningen har gjorts av Skatteverket eller hos en myndig-

het som tillhör Danmark, Finland, Island eller Norge, får vigsel äga rum en-
ligt det som i allmänhet gäller för vigsel enligt svensk lag.

3 §

Hindersprövning får verkställas av en svensk beskickning i en främ-

mande stat eller av ett svenskt konsulat. Ett olönat konsulat får dock inte
utan regeringens uppdrag verkställa hindersprövning.

4 §

Vid hindersprövning enligt 3 § ska den som är folkbokförd i Sverige

visa upp ett utdrag ur folkbokföringen som visar hans eller hennes behörig-
het att ingå äktenskap. Detta behövs dock inte om det skulle medföra dröjs-
mål som innebär allvarlig olägenhet för paret att skaffa utdraget.

I övrigt ska paret fullgöra de skyldigheter som enligt lag gäller dem som

vill få hindersprövning.

Skatteverket får meddela föreskrifter om det formulär för utdrag som av-

ses i första stycket.

5 §

Om paret fullgör sina skyldigheter enligt 4 § och den som verkställer

hindersprövningen inte finner några hinder mot äktenskapet, får paret vigas
inom fyra månader därefter.

6 §

När vigsel får äga rum enligt 5 §, ska den som verkställt hinderspröv-

ningen på begäran av paret utfärda intyg om detta. Någon annan får inte för-
rätta vigsel på grund av hindersprövningen utan att ett sådant intyg visas
upp. Om vigselförrättaren känner till äktenskapshinder som inte upp-
märksammats vid hindersprövningen, får paret inte vigas.

7 §

Om regeringen har beslutat att äktenskap inte får ingås i strid mot vig-

sellandets lag, ska vigselförrättaren se till att sådant hinder inte finns.

SFS 2009:264

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:264

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

8 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut som gäller
utfärdande av intyg enligt 6 § får dock inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då kungörelsen

(1973:948) om hindersprövning för vigsel inför svensk vigselförrättare utom
riket ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)