SFS 2009:265 Förordning om försäkran vid hindersprövning

090265.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om försäkran vid hindersprövning;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Skatteverket får meddela föreskrifter om formulär för den försäkran

som de som avser att ingå äktenskap enligt 3 kap. 3 § äktenskapsbalken ska
avge vid hindersprövning. Blanketter för försäkran ska finnas hos Skatte-
verket.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då förordningen

(1987:1015) om försäkran vid hindersprövning ska upphöra att gälla.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Magnus Medin
(Justitiedepartementet)

SFS 2009:265

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009