SFS 2009:266 Förordning om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter vid utlandsmyndigheterna

090266.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1997:691) om avgifter
vid utlandsmyndigheterna;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att bilagan till förordningen (1997:691) om avgif-

ter vid utlandsmyndigheterna ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

SFS 2009:266

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:266

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bilaga

1

Avgiftslista
Ansökningsavgifter

Vigsel

Vigselförrättning, inklusive protokoll . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600 kr

Avgift betalas inte om någon av dem som ingår äktenskap har hemvist

inom utlandsmyndighetens verksamhetsområde.

Avgifter för kopior, översättning, delgivning m.m.

1 Senaste lydelse 2008:896. �ndringen innebär bl.a. att registrering av partnerskap tas
bort ur förteckningen.