SFS 2009:267 Förordning om med instruktion för Statens folkhälsoinstitut

090267.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om med instruktion för Statens folkhälsoinstitut;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Statens folkhälsoinstitut har till uppgift att främja hälsa och förebygga

sjukdomar och skador. Särskild vikt ska fästas vid de grupper som är utsatta
för de största hälsoriskerna. Verksamheten ska stå på vetenskaplig grund.

2 §

Myndigheten ska

� ansvara för sektorsövergripande uppföljning av utvecklingen av folkhäl-

sans bestämningsfaktorer,

� utvärdera insatser inom folkhälsopolitikens målområden,
� vara ett nationellt kunskapscentrum för metoder och strategier inom

folkhälsoområdet, och

� ansvara för tillsyn inom alkohol-, narkotika- och tobaksområdet samt

området hälsofarliga varor.

3 §

Myndigheten ska särskilt

1. svara för tillståndsgivning och tillsyn enligt alkohollagen (1994:1738)

och lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

2. bevaka och utreda behovet av narkotikaklassificering av sådana varor

som inte utgör läkemedel, samt bevaka och utreda behovet av kontroll av va-
ror enligt lagen om förbud mot vissa hälsofarliga varor,

3. svara för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581),
4. ansvara för kontrollen av dokument m.m. för vintransporter enligt för-

ordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksprodukter,

5. se till att regelverk och rutiner som myndigheten ansvarar för är kost-

nadseffektiva och enkla att förstå för medborgare och företag,

6. förse regeringen med information och beslutsunderlag där samhällseko-

nomiska aspekter i förekommande fall har vägts in,

7. analysera utvecklingen av hälsans bestämningsfaktorer och hur de för-

delas efter könstillhörighet, etnisk eller kulturell bakgrund, socioekonomisk
tillhörighet, sexuell läggning, hbt-identitet, funktionsnedsättning och ålder,

8. ställa samman och sprida forskningsresultat till kommuner, landsting

och den ideella sektorn om effektiva metoder och strategier inom folkhälso-
området, särskilt inom områdena barns och ungas uppväxtvillkor, hälso-
främjande hälso- och sjukvård, sexualitet och reproduktiv hälsa, fysisk akti-

SFS 2009:267

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:267

vitet, matvanor och livsmedel samt tobak, alkohol, narkotika, dopning och
överdrivet spelande, samt stödja tillämpningen av dessa strategier och meto-
der,

9. bidra till utvecklingen av både hälsoekonomisk metodik inom folkhäl-

soområdet och metoder för att beakta folkhälsoaspekter i konsekvensbedöm-
ningar och lokala välfärdsbokslut, samt stödja tillämpningen av dessa meto-
der, samt

10. främja tillgången på statistik av god kvalitet inom alkohol-, narkotika

och tobaksområdet.

Medverkan i EU-arbetet och annat internationellt samarbete

4 §

Myndigheten ska följa och aktivt medverka i folkhälsoarbetet inom

Europeiska unionen (EU) och internationellt. Innan myndigheten deltar i
sådant arbete, ska myndigheten underrätta regeringen om saken och avvakta
dess instruktioner.

5 §

Myndigheten ska samordna och lämna underlag till regeringens (Soci-

aldepartementet) årliga rapportering till EU och Världshälsoorganisationen
(WHO) av alkoholkonsumtion, alkoholvanor, alkoholskadeutveckling och
policyutveckling.

6 §

Myndigheten ska vara nationell enhet (s.k. focal point) för Europeiska

centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (ECNN) och
EU:s hälsoprogram.

Ledning

7 §

Myndigheten leds av en myndighetschef.

8 §

Vid myndigheten ska det finnas ett insynsråd som består av högst tio

ledamöter.

Organisation

9 §

Myndigheten ska organisera sin verksamhet så att den speglar reger-

ingens långsiktiga prioriteringar inom myndighetens ansvarsområde.

Rådgivande organ

10 §

Till myndigheten är ett rådgivande organ knutet, ett vetenskapligt råd.

Rådets uppgift är att verka för att myndighetens verksamhet bedrivs på ve-
tenskaplig grund och att bistå med vetenskaplig granskning av rapporter, re-
missvar, regeringsuppdrag och andra dokument samt delta i kompetensut-
veckling av myndighetens medarbetare.

11 §

Det vetenskapliga rådet består av högst 12 ledamöter med vetenskap-

lig erfarenhet och synnerligen god kompetens inom ämnesområden som har
betydelse för rådets verksamhet.

Myndighetschefen förordnar ledamöter och är ordförande i rådet.

background image

3

SFS 2009:267

Anställningar och uppdrag

12 §

Generaldirektören är myndighetschef.

Personalansvarsnämnd

13 §

Vid myndigheten ska det finnas en personalansvarsnämnd.

Tillämpligheten av viss förordning

14 §

Myndigheten ska tillämpa personalföreträdarförordningen

(1987:1101).

Rätt att meddela föreskrifter

15 §

Myndigheten får meddela föreskrifter i enlighet med vad som anges i

1. alkohollagen (1994:1738),
2. lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor,
3. tobakslagen (1993:581), och
4. förordningen (1999:1148) om EG:s förordningar om jordbruksproduk-

ter.

Rapportering

16 §

Myndigheten ska regelbundet lämna en folkhälsopolitisk rapport till

regeringen.

17 §

Myndigheten ska vidare senast den 1 oktober varje år inkomma med

en lägesrapport om livsstilsfrågor som är av stor betydelse för folkhälsan.

Lägesrapporten ska innehålla omvärlds- och behovsanalys samt förslag på

inriktning för, och prioriteringar av, påföljande års arbete inom bl.a. alkohol-,
narkotika-, dopnings- och tobaksområdet.

Myndigheten ska i redovisningen beakta vad regeringen preciserar i det

årliga åtgärdsprogrammet inom alkohol-, narkotika-, dopnings- och tobaks-
området.

�verklagande

18 §

Myndighetens beslut i ärenden om fördelning av bidrag eller annat

ekonomiskt stöd får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då förordningen

(2007:1214) med instruktion för Statens folkhälsoinstitut ska upphöra att
gälla.

På regeringens vägnar

MARIA LARSSON

Lars Hedengran
(Socialdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009