SFS 2009:268 Förordning om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess dotterbolag

090268.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statlig finansiering genom Innovationsbron AB
och dess dotterbolag;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver

1 följande.

Inledande bestämmelser

1 §

Innovationsbron AB och dess dotterbolag (Innovationsbron) får, i en-

lighet med lagen (1994:77) om beslutanderätt för regionala utvecklingsbo-
lag, inom sina verksamhetsområden besluta om fördelning av stöd för att
främja innovationer inom näringslivet samt etablering och utveckling av små
och medelstora företag. Innovationsbron får också, på affärsmässiga grun-
der, besluta om tillskott av ägarkapital i företag i enlighet med vad som
anges i 21 §.

Finansiering får lämnas i mån av tillgång på medel som Innovationsbron

äger eller förfogar över.

2 §

Innovationsbron ska i den mån det är möjligt samverka med andra

finansiärer för att uppnå effektiva finansieringslösningar och begränsa den
egna insatsen och risken.

3 §

Stöd enligt denna förordning lämnas i enlighet med de förutsätt-

ningar och begränsningar som följer av kommissionens förordning (EG) nr
800/2008 av den 6 augusti 2008 genom vilken vissa kategorier av stöd för-
klaras förenliga med den gemensamma marknaden enligt artiklarna 87 och
88 i fördraget (allmän gruppundantagsförordning)

2.

Stöd enligt 15 och 20 §§ lämnas dock som ett stöd av mindre betydelse

enligt kommissionens förordning (EG) nr 1998/2006 av den 15 december
2006 om tillämpningen av artiklarna 87 och 88 i fördraget på stöd av mindre
betydelse

3 och får lämnas endast med de begränsningar som följer av kom-

missionens förordning samt av 18�20 §§ förordningen (1988:764) om stat-
ligt stöd till näringslivet.

Om Innovationsbron lämnar stöd till innovationskluster ska regler om så-

dant stöd i förordningen (2008:762) om statligt stöd till forskning och
utveckling samt innovation tillämpas.

1 Jfr prop. 2004/05:1, utg.omr. 24, bet. 2004/05:NU1, rskr. 2004/05:117.

2 EUT L 214, 6.8.2008, s. 3 (Celex 32008R0800).

3 EUT L 379, 28.12.2006, s. 5 (Celex 32006R1998).

SFS 2009:268

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:268

Innebörden av vissa begrepp

4 §

I förordningen avses med:

tillämpad forskning: forskning som syftar till att utveckla ny kunskap,

som ska kunna användas för att utveckla nya produkter, processer, även or-
ganisationsprocesser, eller tjänster eller för att markant förbättra befintliga
produkter, processer eller tjänster,

experimentell utveckling: att förvärva, kombinera, forma och använda be-

fintlig vetenskaplig, teknisk, näringslivsmässig eller annan relevant kunskap,
i syfte att utarbeta planer, arrangemang eller design för nya, ändrade eller
förbättrade produkter, processer eller tjänster; försöksproduktion och tester
av produkter, processer och tjänster, under förutsättning att dessa inte kan
användas eller ändras för att användas i industriella tillämpningar eller i
kommersiellt syfte,

förskott med återbetalningsskyldighet: lån för ett stödberättigat projekt,

som betalas ut i en eller flera omgångar och där villkoren för återbetalning
beror på projektets resultat,

stödnivå: bruttostödbelopp uttryckt i procent av projektets stödberättigade

kostnader där, om stöd beviljas i någon annan form än som bidrag, stödbe-
loppet ska vara lika med stödets bidragsekvivalent, och där stöd som utbeta-
las i omgångar ska diskonteras till sitt värde vid tidpunkten för stödets bevil-
jande med tillämpning av den då gällande referensräntan.

5 §

Med små och medelstora företag avses i denna förordning fristående

företag och företag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna före-
tag

1. har färre än 250 anställda, och
2. antingen har en årsomsättning som motsvarar högst 50 miljoner euro el-

ler en balansomslutning som motsvarar högst 43 miljoner euro per år.

6 §

Med små företag avses i denna förordning fristående företag och före-

tag som tillsammans med partnerföretag eller anknutna företag

1. har färre än 50 anställda, och
2. antingen har en omsättning eller en balansomslutning som motsvarar

högst 10 miljoner euro per år.

7 §

Med partnerföretag avses företag som är förbundna med varandra ge-

nom att ett företag ensamt eller tillsammans med ett eller flera anknutna fö-
retag innehar minst 25 procent av kapitalet eller rösterna i ett annat företag.

Under förutsättning att investerarna inte enskilt eller tillsammans är an-

knutna till det berörda företaget gäller detta dock inte sådana företag som ägs
av

1. offentliga investeringsbolag eller riskkapitalbolag,
2. fysiska personer eller grupper av fysiska personer som regelbundet äg-

nar sig åt riskkapitalinvesteringar och som investerar kapital i företag vars
aktier inte är upptagna till handel på en reglerad marknad, förutsatt att deras
sammanlagda investering i ett och samma företag inte överstiger ett belopp
som motsvarar 1 250 000 euro,

3. universitet och forskningsorganisationer utan vinstsyfte, eller
4. institutionella investerare, inklusive regionala utvecklingsfonder.

background image

3

SFS 2009:268

8 §

Med anknutna företag avses i denna förordning företag där

1. ett företag innehar en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i

ett annat företag,

2. ett företag har rätt att utse eller entlediga en majoritet av ledamöterna i

ett annat företags styrelse, ledning eller tillsynsorgan,

3. ett företag har rätt att utöva ett bestämmande inflytande över ett annat

företag enligt ett avtal som är slutet med detta eller enligt en bestämmelse i
det företagets stadgar, eller

4. ett företag som är aktieägare eller delägare i ett annat företag till följd

av en överenskommelse med andra aktieägare eller delägare i företaget en-
samt förfogar över en majoritet av rösterna för aktierna eller andelarna i det
företaget.

Detsamma gäller företag som upprätthåller sådana förbindelser som avses

i första stycket 1�4 med ett annat företag genom

a) ett eller flera andra företag,
b) sådana investerare som anses i 7 § andra stycket, eller
c) en fysisk person eller en grupp av fysiska personer i samverkan, om fö-

retagen helt eller delvis bedriver sin verksamhet på samma eller angränsande
marknader.

9 §

Företag vars kapital eller röstandel till minst 25 procent direkt eller in-

direkt kontrolleras av ett eller flera offentliga organ, individuellt eller ge-
mensamt, anses som små och medelstora företag enligt 5 § endast om de
kontrolleras av offentliga organ som anges i 7 § andra stycket 1, 3 eller 4.

Allmänna bestämmelser om stöd

10 §

När stöd beviljas ska särskild uppmärksamhet fästas vid hur resultatet

kan nyttiggöras. Stöd får avse ett helt eller del av ett projekt. Beslut om stöd
får innehålla villkor för stödet.

Den som ansöker om finansiering ska i samband med ansökningen upp-

lysa om annat finansieringsstöd som har sökts eller erhållits för samma ända-
mål.

11 §

När det gäller lån ska Europeiska kommissionens meddelande om en

översyn av metoden för att fastställa referens- och diskonteringsräntor

4 an-

vändas för att fastställa marknadsränta och för att beräkna stödets bidragsek-
vivalent. Denna metod ska också användas för stöd i form av förskott med
återbetalningsskyldighet. Om återbetalning helt eller delvis efterges ska det
säkerställas att stödets bidragsekvivalent inte överskrider de nivåer som
anges i denna förordning. För stöd i form av ägarkapital gäller att beviljat
belopp motsvarar stödets bidragsekvivalent.

När stödnivåer enligt denna förordning bestäms ska vidare hänsyn tas till

annat offentligt finansieringsstöd som har lämnats för samma ändamål eller
till samma investeringsprojekt. Det sammanlagda stödet får inte överskrida
de nivåer som anges i denna förordning. Stödnivåerna ska fastställas för
varje stödmottagare. De stödnivåer som fastställs gäller oavsett om ett stöd-

4 EUT C 14, 19.1.2008, s. 6 (Celex 52008XC0119).

background image

4

SFS 2009:268

berättigat projekt finansieras med statliga medel eller om det delfinansieras
av gemenskapen.

Stöd får inte beviljas företag som har oreglerade återbetalningskrav till

följd av ett tidigare beslut från Europeiska kommissionen som förklarar ett
stöd olagligt och oförenligt med den gemensamma marknaden.

Särskilda bestämmelser om stöd

12 §

Stöd får lämnas

1. till nystartade, innovativa företag,
2. till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering), och
3. för innovationsrådgivning

Stöd till nystartade, innovativa företag

13 §

Med nystartade, innovativa företag avses små företag som har existe-

rat under kortare tid än sex år vid den tidpunkt när stödet beviljas.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån, förskott med återbetalningsskyldig-

het och ägarkapital.

14 §

Stöd till nystartade, innovativa företag får lämnas under förutsättning

att

1. kostnaderna för forskning och utveckling har utgjort minst 15 procent

av företagets kostnader under minst ett av de tre senaste åren innan stödet
beviljades, eller

2. i fråga om ett nystartat företag, att det kan styrkas av extern revisor att

forskning och utveckling har budgeterats till minst 15 procent av företagets
kostnader.

Stöd får lämnas med högst motsvarande en miljon euro och endast en

gång under den period då företaget betecknas som ett nystartat, innovativt
företag. Stödet får läggas samman med annat stöd till forskning, utveckling
och innovation.

Den som tagit emot stöd till nystartade, innovativa företag får ta emot stat-

ligt stöd som inte är stöd till forskning, utveckling och innovation eller ägar-
kapitalstöd först tre år efter beviljandet av stödet till nystartade, innovativa
företag.

15 §

Efter den period då företaget betecknas som ett nystartat, innovativt

företag får stöd lämnas i form av ett uppföljningslån, om det finns särskilda
skäl och det bedöms vara mer lämpligt än finansiering enligt 21 §.

Stöd till studier av teknisk genomförbarhet (verifiering)

16 §

Stöd till tekniska genomförbarhetsstudier inför tillämpad forskning

och experimentell utvecklingsverksamhet får lämnas till små och medelstora
företag.

Stöd får lämnas i form av bidrag, lån och förskott med återbetalningsskyl-

dighet.

background image

5

SFS 2009:268

Stödet får uppgå till 75 procent av kostnaderna för studier inför tillämpad

forskning och till 50 procent av kostnaderna för studier inför experimentell
utvecklingsverksamhet.

Stödbelopp till enskilda projekt får inte överskrida de särskilda tröskelvär-

den som följer av bestämmelserna i 3 § första stycket, varigenom individuell
anmälan till Europeiska kommissionen enligt artikel 88.3 i EG-fördraget inte
aktualiseras.

Stöd för innovationsrådgivning

17 §

Stöd får lämnas till små och medelstora företag för inköp av rådgiv-

ningstjänster och andra stödjande tjänster som avser innovation från den som
tillhandahåller sådana tjänster. Stödet får lämnas under förutsättning att stöd-
mottagaren använder det till att köpa tjänsterna till marknadspris eller, om
den som tillhandahåller tjänsten är en icke vinstdrivande organisation, till ett
pris som täcker kostnaderna plus en rimlig marginal.

Stöd får lämnas i form av bidrag.
Om det är lämpligt för stödet, med iakttagande av nämnda villkor för

tjänsternas prissättning, lämnas direkt till den som tillhandahåller tjänsten.

18 §

Stödberättigande kostnader när det gäller rådgivningstjänster i syfte

att främja innovation är kostnader för managementkonsulttjänster, tekniskt
stöd, tjänster för tekniköverföring, utbildning, rådgivning vid förvärv, skydd
för och handel med immateriella rättigheter och licensavtal samt rådgivning
om användning av standarder.

Stödberättigande kostnader när det gäller andra stödjande tjänster för att

främja innovation är kostnader för kontorslokaler, databaser, fackbibliotek,
marknadsundersökningar, utnyttjande av laboratorier, kvalitetsmärkning,
testning och certifiering.

19 §

Stöd enligt 17 § får under en följd av tre år lämnas med högst motsva-

rande 200 000 euro till ett och samma företag. Om den som tillhandahåller
tjänsten saknar nationell eller europeisk certifiering får stöd dock lämnas
med högst 75 procent av de stödberättigande kostnaderna.

20 §

Stöd för etablering av en aktör som tillhandahåller innovationsrådgiv-

ning får lämnas under ett uppbyggnadsskede. Stöd får lämnas i form av bi-
drag och lån.

Särskilda bestämmelser om investering i form av ägarkapital

21 §

Investeringar i form av ägarkapital och ägarkapitalliknande finansie-

ring ska ske på affärsmässiga grunder. Kravet på affärsmässig grund är upp-
fyllt om enskild investering i ett portföljbolag genomförs samtidigt som of-
fentlig investering och med ett minst lika stort belopp av minst en privat
kommersiell aktör på lika villkor. Konvertibla skuldebrevslån utgör ägarka-
pitalliknande finansiering.

background image

6

SFS 2009:268

�vriga bestämmelser

22 §

Om projekt redan när finansiering från Innovationsbron övervägs

uppbär finansiering från Verket för innovationssystem (Vinnova), bör stöden
samordnas på sådant sätt att stöd från Vinnova avser projektets forskning
medan stöd från Innovationsbron avser kommersialisering av projektets in-
novationer.

23 §

En mottagare av medel enligt denna förordning är återbetalningsskyl-

dig om

1. medlen har beviljats på grund av oriktig eller ofullständig uppgift av

mottagaren,

2. mottagaren på ett allvarligt sätt bryter mot villkor som gäller för finan-

sieringen, eller

3. något annat inträffar som innebär att mottagaren med hänsyn till syftet

med finansieringen inte längre bör få ha kvar denna.

Om en mottagare av medel är återbetalningsskyldig enligt första stycket,

ska Innovationsbron kräva medlen åter. Om det finns särskilda skäl, får kra-
vet på återbetalning helt eller delvis efterges.

24 §

Vid sådant förhållande som avses i 23 § 1 eller 2 får medlen krävas

tillbaka inom tio år från det de betalades ut.

25 §

I fråga om stödåtgärder som strider mot artikel 87 i EG-fördraget

finns bestämmelser om upphävande och ändring av en sådan stödåtgärd samt
om återkrav av stöd i 21 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till nä-
ringslivet.

26 §

Det som sägs om upplysningsskyldighet för statliga myndigheter i

22 § förordningen (1988:764) om statligt stöd till näringslivet ska också gäl-
la för Innovationsbron. Föreskrifter enligt 23 § samma förordning om sådan
upplysningsskyldighet får omfatta även Innovationsbron.

27 §

Innovationsbron ska föra register om beslut om finansiering enligt

denna förordning. Registeruppgifterna ska möjliggöra kontroll av att villko-
ren för finansiering enligt 3 § första stycket har iakttagits. Uppgifterna ska
bevaras i tio år från den dag då stödet beviljades.

28 §

I ärenden enligt denna förordning ska Innovationsbron tillämpa föl-

jande bestämmelser i förvaltningslagen (1986:223):

� 11 och 12 §§ om jäv,
� 16 och 17 §§ om en parts rätt att få del av uppgifter, och
� 21 § om underrättelse av beslut.

29 §

Beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009, då förordningen

(2005:668) om statlig finansiering genom Innovationsbron AB och dess
dotterbolag ska upphöra att gälla.

background image

7

SFS 2009:268

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009