SFS 2009:269 Lag om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

090269.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2003:113) om elcer-

tifikat

dels att 2 kap. 1, 2, 3, 5, 9 och 10 §§, 3 kap. 2 §, 6 kap. 6 §, 7 kap. 1 § och

8 kap. 1 § samt rubriken närmast före 6 kap. 6 § ska ha följande lydelse,

dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 2 kap. 3 a�3 b och

9 a §§ samt 6 kap. 6 a §, samt närmast före 2 kap. 3 b § en ny rubrik av
följande lydelse,

dels att det i lagen närmast före 6 kap. 7 § ska införas en ny rubrik som

ska lyda ⬝Beslut om sanktionsavgift⬝.

2 kap.

1 §

2

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en enligt 5 §

godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av en el-
ler flera av följande förnybara energikällor:

1. vindkraft,
2. solenergi,
3. vågenergi,
4. geotermisk energi, eller
5. biobränslen.
Om flera produktionsanläggningar för vindkraft finns i närheten av varan-

dra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som separata
anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten till följd av investeringar i produktionshöjan-

de åtgärder varaktigt ökats i en anläggning som avses i 1 eller 1 a § efter ut-
gången av år 2006, ska den ökade produktionen av förnybar el berättiga
innehavaren att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om

1. vad som avses med biobränslen i första stycket 5, och
2. villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje stycket.

1 Prop, 2008/09:92, bet. 2008/09: NU15, rskr, 2008/09:193.

2 Senaste lydelse 2006:1016.

SFS 2009:269

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:269

2 §

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är även innehavaren av en enligt

5 § godkänd produktionsanläggning där el produceras med användande av
vattenkraft, om produktionen sker

1. i en anläggning som var i drift vid utgången av april 2003 och som då

hade en installerad effekt som inte var högre än 1 500 kilowatt,

2. i annat fall än som avses i 1
a) i en anläggning som har tagits ur drift före den 1 juli 2001 och som

därefter tagits i drift efter utgången av år 2002, eller

b) i en anläggning som tagits i drift första gången efter utgången av år

2002.

Om flera sådana anläggningar som avses i första stycket 1 finns i närheten

av varandra och gemensamt matar in el på ledningsnätet, ska de anses som
separata anläggningar vid tillämpningen av denna lag.

Om produktionskapaciteten i en anläggning ökats efter utgången av april

2003, ska den ökade produktionen av el berättiga innehavaren att bli tillde-
lad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om villkoren för att tilldelas elcertifikat enligt tredje
stycket.

3 §

3

Berättigad att bli tilldelad elcertifikat är innehavaren av en produk-

tionsanläggning, där el produceras med användande av vattenkraft och som
inte omfattas av bestämmelsen i 2 §, om tillsynsmyndigheten i det enskilda
fallet finner att

1. ett myndighetsbeslut, eller föreskrifter i annan lag eller förordning, stäl-

ler nya krav på hur verksamheten ska bedrivas eller hur anläggningen ska
vara utformad och detta innebär att verksamhetens ekonomiska förutsätt-
ningar ändras på ett sådant ingripande sätt att en långsiktigt lönsam produk-
tion inte kan ske om innehavaren inte tilldelas elcertifikat, eller

2. innehavaren i annat fall än som avses i 1 avser att göra omfattande om-

byggnader eller andra stora investeringar i anläggningen och dessa är så
kostsamma att en långsiktigt lönsam produktion inte kan ske om innehava-
ren inte tilldelas elcertifikat.

Rätt till tilldelning av elcertifikat enligt första stycket 2 har endast inneha-

vare av en anläggning som har en installerad effekt om högst 15 megawatt.

3 a §

Om det i en produktionsanläggning, som är eller har varit godkänd

av tillsynsmyndigheten enligt 5 §, har gjorts sådana omfattande ombyggna-
der eller andra investeringar att anläggningen ska anses som en ny anlägg-
ning, är innehavaren berättigad att bli tilldelad elcertifikat.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, tillsynsmyndigheten

får meddela föreskrifter om de åtgärder som krävs för att en anläggning ska
anses som ny.

3 �ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

background image

3

SFS 2009:269

Förhandsbesked

3 b §

Tillsynsmyndigheten ska, efter ansökan av produktionsanläggning-

ens innehavare, lämna förhandsbesked om möjligheten till godkännande för
tilldelning av elcertifikat enligt 1 § tredje stycket, 2 § tredje stycket eller
3 a §.

Ett förhandsbesked, som innebär att ett godkännande enligt 5 § kommer

att meddelas efter ansökan, får förenas med villkor och är bindande vid
prövning av en ansökan om ett sådant godkännande.

5 §

4

Elcertifikat får bara tilldelas för produktion av förnybar el som sker i

en produktionsanläggning som tillsynsmyndigheten har godkänt för tilldel-
ning av elcertifikat.

Tillsynsmyndigheten ska efter skriftlig ansökan från anläggningens inne-

havare besluta att en anläggning ska godkännas för tilldelning av elcertifikat,
om

1. anläggningen har tagits i drift och uppfyller kraven i 1, 1 a, 2, 3 eller

3 a §, och

2. anläggningen har utrustning för sådan mätning och rapportering som

anges i 4 § första stycket.

9 §

5

För ökad produktionskapacitet i anläggningar som avses i 1 § tredje

stycket och 2 § tredje stycket har producenten inte rätt att tilldelas elcertifi-
kat när femton år har gått från den dag då produktionen av förnybar el ökade.
Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2030.

För anläggningar som avses i 3 a § har producenten inte rätt att tilldelas

elcertifikat när femton år har gått från den dag då anläggningen, enligt till-
synsmyndighetens beslut om godkännande enligt 5 §, är att anse som ny.
Elcertifikat får inte heller tilldelas efter utgången av år 2030.

Om en ansökan om godkännande för tilldelning av elcertifikat enligt 1 §

tredje stycket, 2 § tredje stycket, eller 3 a § kommer in till tillsynsmyndighe-
ten efter det att anläggningens godkännande för tilldelning har återkallats
enligt 6 kap. 6 § 3 a, får elcertifikat endast tilldelas från tillsynsmyndighe-
tens nya beslut om godkännande för tilldelning av elcertifikat.

9 a §

Om en anläggnings godkännande för tilldelning av elcertifikat har

återkallats enligt 6 kap. 6 §, får elcertifikat inte tilldelas för samma produk-
tionsanläggning om anläggningen endast har flyttats till en annan plats.

Tilldelning av elcertifikat för ökad produktionskapacitet enligt 1 § tredje

stycket eller 2 § tredje stycket får dock ske trots vad som sägs i första
stycket.

10 §

6

Har en certifikatberättigad producent varit förhindrad att tilldelas el-

certifikat får tillsynsmyndigheten, om det finns synnerliga skäl, efter ansö-
kan av producenten medge en förlängning av en tilldelningsperiod som
följer av 7, 8 eller 9 §. En sådan förlängning ska motsvara den tid producen-

4 Senaste lydelse 2006:1016.

5 Senaste lydelse 2006:1589.

6 Senaste lydelse 2006:1589.

background image

4

SFS 2009:269

ten har varit förhindrad att tilldelas elcertifikat, dock längst till utgången av
år 2030.

3 kap.

2 §

7

Elcertifikatsregistret ska bestå av certifikatkonton, som ska läggas upp

för certifikatberättigade producenter och för dem som är kvotpliktiga och de-
klarationsskyldiga och har registrerats enligt 4 kap. 7, 7 a eller 8 §.

6 kap.

�&terkallelse av godkännande och av förhandsbesked

6 §

8

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett godkännande för tilldelning av

elcertifikat

1. om anläggningen inte längre uppfyller förutsättningarna för ett godkän-

nande enligt 2 kap. 5 §,

2. om godkännandet har lämnats på grund av oriktiga eller vilseledande

uppgifter i en ansökan om godkännande och dessa haft betydelse för inneha-
varens rätt att tilldelas elcertifikat,

3. om tidsperioden för tilldelning av elcertifikat har löpt ut
a) enligt 2 kap. 7, 8 eller 9 §,
b) efter en sådan förlängd tilldelningsperiod som avses i 2 kap. 10 §, eller
4. om tillsynsmyndigheten har fattat ett nytt beslut om godkännande enligt

2 kap. 3 a §.

6 a §

Tillsynsmyndigheten ska återkalla ett förhandsbesked om möjlighet-

en till godkännande för tilldelning av elcertifikat

1. om de förutsättningar som låg till grund för beslutet ändrats, eller
2. om förhandsbeskedet har lämnats på grund av oriktiga eller vilsele-

dande uppgifter och dessa haft betydelse för ärendets avgörande.

7 kap.

1 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första

stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § eller 6 kap. 7 c § första stycket

lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld, använd eller
producerad el.

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

8 kap.

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol:

7 Senaste lydelse 2006:1016.

8 Senaste lydelse 2006:1589.

background image

5

SFS 2009:269

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,
2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
3. registrering enligt 4 kap. 8 §,
4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked

enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2009.
2. Bestämmelsen i 3 kap. 2 § i sin nya lydelse tillämpas från och med den

1 januari 2009.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009