SFS 2009:270 Lag om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen (2003:113) om elcertifikat

090270.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2009:269) om ändring i lagen
(2003:113) om elcertifikat;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 kap. 1 § och 8 kap. 1 § lagen

(2003:113) om elcertifikat i stället för dess lydelse enligt lagen (2009:269)
om ändring i nämnda lag ska ha följande lydelse.

7 kap.

1 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen

1. bryter mot skyldigheten att göra en anmälan enligt 4 kap. 7 § första

stycket eller, när det gäller elanvändare, 6 kap. 7 a § andra stycket, eller

2. i en deklaration som avses i 4 kap. 9 § första stycket eller 6 kap. 7 c §

första stycket lämnar en oriktig eller vilseledande uppgift om mängden såld,
använd eller producerad el.

�r ett brott som avses i första stycket att anse som grovt, ska dömas till

fängelse i högst två år. I ringa fall döms inte till ansvar.

8 kap.

1 §

Beslut av tillsynsmyndigheten i följande frågor får överklagas hos all-

män förvaltningsdomstol:

1. godkännande enligt 2 kap. 5 § och förhandsbesked enligt 2 kap. 3 b §,
2. förlängd tilldelningsperiod enligt 2 kap. 10 §,
3. registrering och befrielse från deklarationsskyldighet enligt 4 kap. 7 a

och 7 c §§ och registrering enligt 4 kap. 8 §,

4. kvotpliktsavgift enligt 5 kap. 1 och 3 §§,
5. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 2 §,
6. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 3 §,
7. återkallelse av godkännande enligt 6 kap. 6 § och av förhandsbesked

enligt 6 kap. 6 a §,

8. sanktionsavgift enligt 6 kap. 7 §,
9. avregistrering enligt 6 kap. 7 a § tredje stycket och 6 kap. 7 b §,
10. föreläggande som förenats med vite enligt 6 kap. 9 §,
11. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 §,
12. begäran som förenats med vite enligt 6 kap. 10 a §, och
13. förseningsavgift enligt 6 kap. 12 §.

1 Bet. 2008/09:NU20, rskr. 2008/09:207

SFS 2009:270

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:270

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Dan Sandberg
(Näringsdepartementet)