SFS 2009:272 Lag om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

090272.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i folkbokföringslagen (1991:481);

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om folkbokföringslagen

(1991:481)

dels att 18 och 18 a §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 18 b §, av följande lydelse.

18 §

2

För varje folkbokförd person fastställs ett personnummer som identi-

tetsbeteckning. Personnumret innehåller födelsetid, födelsenummer och
kontrollsiffra.

Födelsetiden anges med sex siffror, två för året, två för månaden och två

för dagen i nu nämnd ordning. Födelsenumret består av tre siffror och är
udda för män och jämnt för kvinnor. Mellan födelsetiden och födelsenumret
sätts ett bindestreck som byts mot ett plustecken det år en person fyller 100
år.

Om det för en viss födelsetid inte finns fler födelsenummer att tilldela, får

födelsedagen i stället anges med en närliggande dag i månaden.

Om det inte är obehövligt ska födelsetiden i personnumret lagras med åtta

siffror i register som förs med hjälp av automatisk databehandling; fyra för
året, två för månaden och två för dagen.

18 a §

3

En person som inte är eller har varit folkbokförd får efter begäran

från en myndighet eller ett annat organ som regeringen bestämmer tilldelas
ett särskilt nummer (samordningsnummer).

Samordningsnumret ska utgå från den födelsetid som det rekvirerande or-

ganet uppger. Numret ska anges med två siffror för vardera år, månad och
dag i nu nämnd ordning. Siffrorna för dag ska adderas med 60. Därefter
anges ett tresiffrigt individnummer, som är udda för män och jämnt för kvin-
nor, samt en kontrollsiffra.

Vad som sägs i 18 § fjärde stycket gäller även samordningsnummer.

18 b §

En person som enligt 5 § inte ska folkbokföras får tilldelas ett

personnummer enligt 18 § om han eller hon har rätt att vistas i landet och
uppfyller de förutsättningar som anges i 3 § första stycket.

1 Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203.

2 Senaste lydelse 1997:989.

3 Senaste lydelse 1997:989.

SFS 2009:272

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:272

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)