SFS 2009:273 Lag om ändring i lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret

090273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1998:527) om det statliga
personadressregistret;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 4 och 5 §§ lagen (1998:527) om

det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

4 §

2

SPAR får innehålla uppgifter om personer som är folkbokförda i lan-

det och personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b §
folkbokföringslagen (1991:481). SPAR får även innehålla uppgifter om
personer som har tilldelats samordningsnummer, om det inte råder osäkerhet
om personernas identitet. Följande uppgifter får anges:

1. namn,
2. person- eller samordningsnummer,
3. födelsetid,
4. adress,
5. folkbokföringsort,
6. födelsehemort,
7. svenskt medborgarskap,
8. make eller vårdnadshavare,
9. avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall, med angi-

vande av tidpunkt, eller avregistrering av annan anledning,

10. summan av taxerad förvärvsinkomst och inkomst av kapital, dock

lägst noll kronor,

11. ägare av småhusenhet eller lantbruksenhet med småhus på tomtmark

samt uppgift om kommun (belägenhet), och

12. taxeringsvärde för småhusenhet.
På begäran av en registrerad ska det i SPAR också anges att uppgifter om

denne inte får behandlas vid urvalsdragningar enligt 3 § 2 för direktreklam.

5 §

3

Uppgifter som avses i 4 § första stycket 1�9 hämtas från folkbokfö-

ringsdatabasen enligt lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i
Skatteverkets folkbokföringsverksamhet. �vriga uppgifter som avses i 4 §
första stycket hämtas från beskattningsdatabasen enligt lagen (2001:181) om
behandling av uppgifter i Skatteverkets beskattningsverksamhet.

1 Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203.

2 Senaste lydelse 2008:1046.

3 Senaste lydelse 2003:723.

SFS 2009:273

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:273

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)