SFS 2009:274 Lag om ändring i lagen (2001:182) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

090274.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:182) om behandling av
personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 kap. 2 och 3 §§ lagen (2001:182)

om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet
ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 §

I databasen får uppgifter behandlas om

1. personer som är eller har varit folkbokförda här i landet,
2. personer som har tilldelats personnummer enligt 18 b § folkbokfö-

ringslagen (1991:481), och

3. personer som har tilldelats samordningsnummer.
Uppgifter om andra personer får behandlas om det behövs för handlägg-

ningen av ett ärende.

3 §

2

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § får följande uppgifter behand-

las i databasen:

1. person- eller samordningsnummer,
2. namn,
3. födelsetid,
4. födelsehemort,
5. födelseort,
6. adress,
7. folkbokföringsfastighet, lägenhetsnummer, folkbokföringsort och folk-

bokföring under särskild rubrik,

8. medborgarskap,
9. civilstånd,
10. make, barn, föräldrar, vårdnadshavare och annan person som den re-

gistrerade har samband med inom folkbokföringen,

11. samband enligt 10 som är grundat på adoption,
12. inflyttning från utlandet,
13. avregistrering enligt 19�21 §§ folkbokföringslagen (1991:481),
14. anmälan enligt 5 kap. 2 § vallagen (2005:837), och

1 Prop. 2008/09:111, bet. 2008/09:SkU28, rskr. 2008/09:203.

2 Senaste lydelse 2006:380.

SFS 2009:274

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:274

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

15. gravsättning.
I databasen får uppgifter behandlas som den 30 juni 1991 enligt särskilda

bestämmelser var antecknade i sådan personakt som avses i 16 § i den upp-
hävda folkbokföringskungörelsen (1967:495), oavsett om uppgifterna är
sådana som avses i 1 kap. 6 §.

I ärenden om tilldelning av personnummer enligt 18 b § folkbokföringsla-

gen eller samordningsnummer får även anges grunden för tilldelningen och
de handlingar som har legat till grund för identifiering. I ärenden om tilldel-
ning av samordningsnummer får även anges uppgift om att det råder osäker-
het om personens identitet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)