SFS 2009:275 Förordning om ändring i folkbokföringsförordningen (1991:749)

090275.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i folkbokföringsförordningen
(1991:749);

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om folkbokföringsförordningen (1991:749)
dels att 5 och 6 §§ samt rubriken närmast före 5 § ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas tre nya paragrafer, 5 a, 5 b och

6 a §§, av följande lydelse.

Personnummer m.m.

5 §

1

Skatteverket får tilldela samordningsnummer enligt 18 a § folkbokfö-

ringslagen (1991:481) på begäran av en statlig myndighet eller en enskild
utbildningsanordnare som har tillstånd att utfärda vissa examina enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda examina, och som i sin verksamhet behö-
ver ett samordningsnummer för en person för att undvika personförväxling
eller för att utbyta information om personen med andra myndigheter eller or-
ganisationer.

Personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen eller samordnings-

nummer för en person som omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall får tilldelas endast på begäran av Regeringskansliet.

Skatteverket får på eget initiativ tilldela samordningsnummer för registre-

ring i beskattningsdatabasen.

5 a §

Samordningsnummer får tilldelas en person om det inte råder

osäkerhet om hans eller hennes identitet.

�ven om det råder osäkerhet om en persons identitet, får samordnings-

nummer tilldelas för registrering i

1. belastningsregister, misstankeregister och register som förs enligt polis-

datalagen (1998:622) eller i övrigt inom rättsväsendets informationssystem,

2. Migrationsverkets verksamhetsregister enligt förordningen (2001:720)

om behandling av personuppgifter i verksamhet enligt utlännings- och med-
borgarskapslagstiftningen när det gäller personer som omfattas av lagen
(1994:137) om mottagande av asylsökande m.fl., eller

3. beskattningsdatabasen.

1 Senaste lydelse 2008:1190.

SFS 2009:275

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:275

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

5 b §

Det organ som begär att en person ska tilldelas samordningsnummer

eller personnummer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481), ska
bedöma om hans eller hennes identitet kan anses fastställd.

Skatteverket får meddela närmare föreskrifter om de krav som ska ställas

på identifiering av en person för vilken samordningsnummer ska begäras
och som inte omfattas av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i
vissa fall.

6 §

2

En begäran om tilldelning av samordningsnummer eller personnum-

mer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481) ska vara skriftlig. Den ska
innehålla tillgängliga uppgifter om den enskildes namn, kön, födelsetid,
födelseort, adress i Sverige och medborgarskap. En begäran ska vidare
innehålla uppgift om vilka handlingar som legat till grund för identifiering.

Vid tilldelning av samordningsnummer får Skatteverket begära att de

handlingar som legat till grund för identifieringen ges in till verket. Detta
gäller dock inte då samordningsnummer ska tilldelas en person som omfattas
av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall.

I en begäran om nummertilldelning enligt 5 a § andra stycket 1 eller 2 ska

den myndighet som begär tilldelningen ange om det råder osäkerhet om nå-
gon uppgift som lämnas om den enskilde.

6 a §

En person som tilldelats ett samordningsnummer eller personnum-

mer enligt 18 b § folkbokföringslagen (1991:481) och det organ som begärt
tilldelning av numret får begära att Skatteverket ändrar uppgiften om den
adress som angetts i begäran om tilldelning av samordningsnummer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

2 Senaste lydelse 2008:210.