SFS 2009:276 Förordning om ändring i förordningen (1994:1543) om personregister över främmande staters beskickningspersonal m.m.

090276.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1994:1543) om
personregister över främmande staters
beskickningspersonal m.m.;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att 5 a § förordningen (1994:1543) om personre-

gister över främmande staters beskickningspersonal m.m. ska ha följande
lydelse.

5 a §

1

Regeringskansliet får, efter framställan av en person som omfattas

av lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall, begära hos
Skatteverket att denne ska tilldelas ett personnummer eller ett samordnings-
nummer.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

CARL BILDT

Lars Nilsson
(Utrikesdepartementet)

1 Senaste lydelse 2003:972.

SFS 2009:276

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009