SFS 2009:277 Förordning om ändring i förordningen (1998:1234) om det statliga personadressregistret;

090277.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (1998:1234) om det
statliga personadressregistret;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att 5�8 a, 11, 12 och 15 §§ förordningen

(1998:1234) om det statliga personadressregistret ska ha följande lydelse.

5 §

Uppgifter om adress och folkbokföringsort enligt 4 § första stycket 4

och 5 lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret för en person
under 16 år får i elektronisk form lämnas ut endast för ändamål som avses i
3 § 1 lagen.

6 §

1

Uppgifter om födelsehemort enligt 4 § första stycket 6 lagen

(1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till Rikspolisstyrelsen, Tullverket och polismyndigheter.

7 §

2

Uppgifter om svenskt medborgarskap enligt 4 § första stycket 7 lagen

(1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till Centrala studiestödsnämnden, Bolagsverket,
Rikspolisstyrelsen, Tullverket och polismyndigheter.

8 §

3

Uppgifter om make eller vårdnadshavare enligt 4 § första stycket 8

lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret får i elektronisk form
lämnas ut endast till myndigheter, banker, kreditmarknadsföretag, försäk-
ringsbolag, kreditupplysningsföretag, pensionsstiftelser, understöds-
föreningar, Apoteket Aktiebolag och Radiotjänst i Kiruna Aktiebolag.

8 a §

4

Efter beslut av Skatteverket får vissa uppgifter som rör samtliga per-

soner i SPAR lämnas ut i elektronisk form för ändamål som avses i 3 § 1
lagen (1998:527) om det statliga personadressregistret (bruttoavisering).
Detta gäller uppgifter för en viss period om ändring av namn, personnum-
mer, födelsetid, adress, folkbokföringsort och make eller vårdnadshavare
samt avregistrering från folkbokföringen enligt 4 § första stycket 1�5, 8 och
9 samma lag.

1 Senaste lydelse 1999:560.

2 Senaste lydelse 2004:363.

3 Senaste lydelse 2006:800.

4 Senaste lydelse 2008:1310.

SFS 2009:277

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:277

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Bruttoavisering får endast medges den som i sin verksamhet regelmässigt

behandlar uppgifter om en betydande del av befolkningen och fortlöpande
behöver uppdatera dessa. För sådant utlämnande gäller också att uppgifter
om personer som inte har direkt samband med mottagarens verksamhet ska
gallras i omedelbar anslutning till uppdateringen.

11 §

För ändamål som anges i 3 § 1 lagen (1998:527) om det statliga per-

sonadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 §
första stycket 1�5 lagen. Uppgifter enligt 4 § första stycket 4 och 5 lagen om
det statliga personadressregistret får dock användas endast i kombination
med uppgifter enligt 4 § första stycket 1 lagen.

12 §

5

För ändamål som anges i 3 § 2 lagen (1998:527) om det statliga per-

sonadressregistret får som sökbegrepp endast användas uppgifter enligt 4 §
första stycket 2�5 och 8�12 samma lag, om inte annat sägs i andra eller
tredje stycket. Uppgifter enligt 4 § första stycket 10 och 12 lagen om det
statliga personadressregistret ska då ordnas i klasser på det sätt som Skatte-
verket beslutar.

Uppgifter om barn yngre än åtta veckor och uppgifter enligt 4 § första

stycket 10�12 lagen om det statliga personadressregistret om en person
under 18 år får inte användas som sökbegrepp vid en behandling enligt första
stycket.

Uppgifter om avregistrering från folkbokföringen på grund av dödsfall en-

ligt 4 § första stycket 9 lagen om det statliga personadressregistret får använ-
das som sökbegrepp vid en behandling enligt första stycket tidigast fyra
veckor efter dödsfallet.

15 §

6

Uppgifter enligt 4 § första stycket 1�8 lagen (1998:527) om det

statliga personadressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för
ändamålen med behandlingen, dock senast tre år efter det att en ny,
motsvarande uppgift registrerades.

Uppgifter enligt 4 § första stycket 10�12 lagen om det statliga person-

adressregistret ska gallras när de inte längre är nödvändiga för ändamålen
med behandlingen, dock senast när en ny, motsvarande uppgift registreras.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

5 Senaste lydelse 2008:1310.

6 Senaste lydelse 2008:1310.