SFS 2009:278 Förordning om ändring i förordningen (2001:589) om behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet

090278.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2001:589) om
behandling av personuppgifter i Skatteverkets
folkbokföringsverksamhet;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att det i förordningen (2001:589) om behandling

av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet ska införas en
ny paragraf, 15 a §, av följande lydelse.

15 a §

För de ändamål som anges i 1 kap. 4 § 4 lagen (2001:182) om

behandling av personuppgifter i Skatteverkets folkbokföringsverksamhet får
uppgifter som avses i 2 kap. 3 § första stycket 1�10 och 13 samma lag läm-
nas ut om en avliden. Uppgifter får lämnas till begravningsbyråer, begrav-
ningshuvudmän, krematorier, banker, försäkringsbolag och pensionsbolag
som på grund av dödsfallet har ett uppdrag av dödsboet. Uppgifterna får
lämnas ut på medium för automatiserad behandling.

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Stefan Holgersson
(Finansdepartementet)

SFS 2009:278

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009