SFS 2009:279 Förordning med instruktion för Myndigheten för yrkeshögskolan

090279.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
med instruktion för Myndigheten för
yrkeshögskolan;

utfärdad den 19 mars 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Uppgifter

1 §

Myndigheten för yrkeshögskolan är förvaltningsmyndighet för yrkes-

högskolan. Myndigheten har även andra uppgifter som följer av denna för-
ordning eller av andra särskilda bestämmelser eller särskilda beslut.

2 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska verka för att behoven av efter-

gymnasial yrkesutbildning, som inte är utbildning enligt högskolelagen
(1992:1434) eller kan leda fram till en examen enligt lagen (1993:792) om
tillstånd att utfärda vissa examina, tillgodoses.

3 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska

1. besluta om vilka utbildningar som ska ingå i yrkeshögskolan enligt för-

ordningen (2009:130) om yrkeshögskolan,

2. besluta om statsbidrag eller särskilda medel enligt förordningen om

yrkeshögskolan,

3. på det sätt som anges i 6 kap. 1 § förordningen om yrkeshögskolan

svara för sådana försäkringar som anges där,

4. ha tillsyn över utbildningarna inom yrkeshögskolan,
5. främja utvecklingen av utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbild-

ningarnas kvalitet,

6. säkerställa att utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsan-

ordnarnas kvalitetsarbete utvärderas,

7. följa upp utbildningarna inom yrkeshögskolan och utbildningsanord-

narnas kvalitetsarbete samt resultaten av den utvärdering som avses i 6,

8. svara för ekonomisk uppföljning inom sitt ansvarsområde,
9. svara för ett register med uppgifter om studerande i utbildningar inom

yrkeshögskolan och deras studieresultat, betyg och examina,

10. informera och sprida kunskap om yrkeshögskolan och det samlade

utbudet av utbildningar inom yrkeshögskolan,

11. vara personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i sin

verksamhet,

SFS 2009:279

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:279

12. vara den nationella samordningspunkten för den europeiska referens-

ramen för kvalifikationer för livslångt lärande, European Qualifications
Framework (EQF), och

13. vara behörig myndighet enligt Europaparlamentets och rådets direktiv

2005/36/EG av den 7 september 2005 om erkännande av yrkeskvalifikatio-
ner

1, senast ändrat genom kommissionens förordning (EG) nr 755/20082, när

det gäller att utfärda utbildningsbevis och andra handlingar för utbildningar
inom yrkeshögskolan.

Det som anges i första stycket 4�13 gäller även utbildning inom yrkes-

högskolan som bedrivs som uppdragsutbildning.

4 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska ansvara för att samordna och

stödja en nationell struktur för validering samt i samverkan med berörda
myndigheter främja utbildningsväsendets och branschernas medverkan när
strategier, metoder och information inom valideringsområdet utvecklas.

Myndigheten ska även ansvara för bedömning av utländska eftergymna-

siala yrkesutbildningar som inte motsvarar utbildningar enligt högskolelagen
(1992:1434) eller utbildningar som kan leda fram till en examen enligt lagen
(1993:792) om tillstånd att utfärda vissa examina.

Ledning

5 §

Myndigheten för yrkeshögskolan leds av en myndighetschef.

6 §

Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas ett insynsråd som

består av högst nio ledamöter.

Särskilda organ

7 §

Yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd har till uppgift att bistå myndig-

heten med information om

1. vilka nya kvalifikationer som kommer att efterfrågas inom nuvarande

yrkesområden,

2. vilka nya yrkesområden som är under utveckling och vilka kvalifikatio-

ner som kommer att efterfrågas inom dessa, och

3. vilka kvalifikationer som inte längre kommer att efterfrågas på arbets-

marknaden.

Rådet består av myndighetens chef, som är ordförande, och högst sex

andra ledamöter.

Anställningar och uppdrag

8 §

Generaldirektören är myndighetschef.

9 §

Vid Myndigheten för yrkeshögskolan finns en överdirektör.

1 EUT L 255, 30.9.2005, s. 22 (Celex 32005L0036).

2 EUT L 205, 1.8.2008, s. 10 (Celex 32008R755).

background image

3

SFS 2009:279

10 §

Ledamöterna i yrkeshögskolans arbetsmarknadsråd utses av Myndig-

heten för yrkeshögskolan efter samråd med företrädare för berörda myndig-
heter och organisationer. Ledamöterna utses för en tid av längst tre år.

Personalansvarsnämnd

11 §

Vid Myndigheten för yrkeshögskolan ska det finnas en personalan-

svarsnämnd.

Tillämpligheten av vissa förordningar

12 §

Myndigheten för yrkeshögskolan ska tillämpa personalföreträdarför-

ordningen (1987:1101).

Avgifter

13 §

Myndigheten för yrkeshögskolan får ta ut avgifter för sådana varor

och tjänster som avses i 4 § första stycket 1�6 och 9 avgiftsförordningen
(1992:191) utan den begränsning som föreskrivs i andra stycket samma
paragraf.

Myndigheten får även av en utbildningsanordnare som bedriver utbild-

ning inom yrkeshögskolan som uppdragsutbildning ta ut avgifter för

1. studiedokumentation och administration för uppdragsutbildningen med

2 400 kronor per utbildningsintag, och

2. tillsyn över och uppföljning av uppdragsutbildning som endast i mindre

omfattning är integrerad i en utbildning inom yrkeshögskolan med
23 000 kronor per ärende.

�verklagande

14 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol. Andra beslut än beslut enligt 13 §
andra stycket får dock inte överklagas.

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2009, då förordningen

(2001:723) med instruktion för Myndigheten för kvalificerad yrkesutbild-
ning ska upphöra att gälla.

2. Det som anges i denna förordning om yrkeshögskolan eller utbildningar

inom yrkeshögskolan ska även gälla för sådan kvalificerad yrkesutbildning
som avses i punkterna 2 och 3 i ikraftträdande- och övergångsbestämmelser-
na till lagen (2009:128) om yrkeshögskolan med undantag av 3 § första
stycket 1�3 denna förordning.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009