SFS 2009:280 Förordning om statsbidrag för fortbildning av personal inom förskolan

090280.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om statsbidrag för fortbildning av personal inom
förskolan;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om statsbidrag för fortbild-

ning av förskolepersonal.

Fortbildningen syftar till att stärka personalens kompetens och därigenom

öka förskolans måluppfyllelse och stärka dess pedagogiska uppdrag.

Förutsättningar för statsbidrag

2 §

Statsbidrag enligt denna förordning får, i mån av tillgång på medel,

lämnas till

1. en kommun,
2. en enskild som bedriver förskola med tillstånd enligt 2 a kap. 13 § skol-

lagen (1985:1100), eller

3. Sameskolstyrelsen som fullgör kommunens uppgifter inom förskole-

verksamheten enligt 2 kap. 3 § sameskolförordningen (1995:205).

Den som kan få statsbidrag benämns i denna förordning huvudman.
Med förskolepersonal avses i denna förordning förskollärare och personal

med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan samt barnskötare och personal
med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan.

3 §

Statsbidrag lämnas till ersättning för lön till förskollärare och personal

med pedagogiskt ledningsansvar som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och
2. deltar i uppdragsutbildning enligt förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare och förskollärare samt personal
med pedagogiskt ledningsansvar.

4 §

Statsbidrag lämnas också till ersättning för lön till barnskötare och per-

sonal med motsvarande arbetsuppgifter i förskolan som

1. är anställda hos huvudmannen tills vidare eller för en begränsad tid, och

SFS 2009:280

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:280

2. deltar i sådan utbildning som anordnas på uppdrag av Statens skolverk

enligt särskilt beslut av regeringen.

5 §

Statsbidrag lämnas under förutsättning att huvudmannen betalar ersätt-

ning som motsvarar minst 80 procent av förskolepersonalens lön för den tid
då personerna deltar i utbildning enligt 3 § eller 4 §.

Första stycket gäller bara i den utsträckning
1. personen är tjänstledig under utbildningen, eller
2. personen deltar i utbildningen under den tid då han eller hon inte
arbetar på grund av att anställningen omfattar mindre än heltid.

Beräkning och utbetalning av statsbidrag

6 §

Statsbidrag enligt 3 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens

kostnad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett av Statens skolverk scha-
blonmässigt bestämt belopp per högskolepoäng.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskoleper-

sonalens lön enligt 5 §, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen.

7 §

Statsbidrag enligt 4 § ska motsvara 70 procent av huvudmannens kost-

nad för ersättning enligt 5 §, beräknad med ett av Statens skolverk schablon-
mässigt bestämt belopp per verksamhetspoäng eller motsvarande.

Om huvudmannen betalar högre ersättning än 80 procent av förskoleper-

sonalens lön enligt 5 §, lämnas inte statsbidrag för den överstigande delen.

8 §

Huvudmannen ska hos Statens skolverk ansöka om bidrag och anmäla

den förskolepersonal som huvudmannen ansöker om statsbidrag för.

9 §

Om antalet personer som har anmälts till en utbildning enligt 3 § 2

eller 4 § 2 överstiger antalet tillgängliga utbildningsplatser, beslutar Statens
skolverk om urval.

10 §

Statens skolverk beslutar om och betalar ut statsbidrag.

11 §

Statsbidrag betalas ut en gång per termin för den utbildning enligt

3 § 2 och 4 § 2 som avses att bli genomförd under den termin som bidraget
avser. Bidraget betalas ut då beslut har fattats om vilka personer som deltar i
utbildningen.

�&terkrav

12 §

En huvudman som har tagit emot statsbidrag är återbetalningsskyldig

om

1. den förskolepersonal för vilken statsbidrag har lämnats avbryter en

sådan utbildning som avses i 3 § 2 och 4 § 2,

2. huvudmannen genom att lämna oriktiga eller ofullständiga uppgifter

eller på något annat sätt har orsakat att statsbidrag har lämnats felaktigt eller
med för högt belopp, eller

3. statsbidraget av något annat skäl har lämnats felaktigt eller med för

högt belopp och huvudmannen borde ha insett detta.

background image

3

SFS 2009:280

Om huvudmannen är återbetalningsskyldig enligt första stycket får

Statens skolverk besluta att helt eller delvis kräva tillbaka utbetalat statsbi-
drag.

En upplysning om bestämmelserna i denna paragraf ska tas in i beslutet

om statsbidrag.

Redovisning och uppföljning

13 §

En huvudman som har ansökt om statsbidrag är skyldig att lämna de

uppgifter som behövs för tillämpningen av denna förordning till Statens
skolverk.

14 §

En huvudman som har tilldelats statsbidrag är skyldig att medverka i

uppföljning och utvärdering av verksamheten.

Bemyndigande

15 §

Statens skolverk får meddela de föreskrifter som behövs för verkstäl-

ligheten av denna förordning.

�verklagande

16 §

Statens skolverks beslut enligt denna förordning får inte överklagas.

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

JAN BJ�RKLUND

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009