SFS 2009:281 Förordning om ändring i förordningen (2007:223) om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

090281.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2007:223) om
uppdragsutbildning för fortbildning av lärare;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att rubriken till förordningen (2007:223) om upp-

dragsutbildning för fortbildning av lärare samt 1�6 §§ ska ha följande
lydelse.

Förordningen kommer därför att ha följande lydelse från och med den dag

då denna förordning träder i kraft.

Förordning
om uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och
förskollärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar
i förskolan

Tillämpningsområde

1 §

Ett universitet eller en högskola som har staten som huvudman och

som omfattas av högskolelagen (1992:1434) får på uppdrag av Statens skol-
verk anordna uppdragsutbildning för fortbildning av

1. lärare som berättigar till statsbidrag enligt förordningen (2007:222) om

statsbidrag för fortbildning av lärare, och

2. förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar som berät-

tigar till statsbidrag enligt förordningen (2009:280) om statsbidrag för fort-
bildning av personal inom förskolan.

Med högskolor avses i fortsättningen både universitet och högskolor. För-

ordning (2009:281)

Utbildningar

2 §

1

En högskola får bedriva uppdragsutbildning för fortbildning av lärare

samt förskollärare och personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan
bara om den knyter an till sådan utbildning på grundnivå eller avancerad
nivå som högskolan har examenstillstånd för.

Uppdragsutbildningen ska omfatta
1. högst 15 högskolepoäng för förskollärare anställda i förskolan,

1 Senaste lydelse 2008:1100.

SFS 2009:281

Utkom från trycket
den 16 april 2009

Omtryck

background image

2

SFS 2009:281

2. högst 30 högskolepoäng för personal med pedagogiskt ledningsansvar i

förskolan,

3. högst 30 högskolepoäng för lärare som undervisar i förskoleklassen,

årskurs 1�6 i grundskolan, den obligatoriska särskolan, specialskolan eller
sameskolan, och

4. högst 45 högskolepoäng för lärare som undervisar i årskurs 7�9 i

grundskolan, den obligatoriska särskolan eller specialskolan, gymnasiesko-
lan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller vuxenutbildning
för utvecklingsstörda eller inom svenskundervisning för invandrare.

Det som sägs i andra stycket gäller även för
1. förskollärare eller personal med pedagogiskt ledningsansvar som är

verksamma vid en enskild förskola,

2. lärare som undervisar i en fristående skola eller annan enskild verksam-

het som motsvarar någon av de angivna skolformerna,

3. lärare som enligt 10 kap. 2 § skollagen (1985:1100) undervisar vid så-

dant hem som avses i 12 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om
vård av unga, eller

4. lärare som undervisar intagna i kriminalvårdsanstalt enligt förordning-

en (2007:152) om utbildning vid kriminalvård i anstalt. Förordning
(2009:281)

Avgifter

3 §

En högskola som anordnar sådan uppdragsutbildning som avses i 1 §

får ta ut en avgift. Avgiften ska beräknas så att full kostnadstäckning uppnås.

Högskolorna får meddela föreskrifter om avgiftens storlek. Förordning

(2009:281).

Kursbevis

4 §

Samma kvalitetskrav ska ställas på uppdragsutbildningen som på hög-

skoleutbildning på grundnivå eller avancerad nivå.

De som deltar i uppdragsutbildning för fortbildning av lärare och förskol-

lärare samt personal med pedagogiskt ledningsansvar i förskolan får ges be-
tyg och examensbevis eller kursbevis enligt bestämmelserna för högskoleut-
bildning på grundnivå eller avancerad nivå. Förordning (2009:281)

Tillgodoräknande

5 §

Den som har gått igenom sådan uppdragsutbildning som avses i 4 § har

rätt att tillgodoräkna sig utbildningen som högskoleutbildning på grundnivå
eller avancerad nivå. Förordning (2009:281)

Bemyndigande

6 §

Högskoleverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av denna förordning. Förordning (2009:281)

background image

3

SFS 2009:281

Denna förordning träder i kraft den 15 maj 2009.

På regeringens vägnar

LARS LEIJONBORG

Claes Mårtensson
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009