SFS 2009:283 Lag om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av vissa öresbelopp

090283.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1970:1029) om avrundning av
vissa öresbelopp;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1970:1029) om avrund-

ning av vissa öresbelopp ska ha följande lydelse.

2 §

2

Ingår i belopp som ska betalas öretal ska detta avrundas till närmaste

hundratal. Därvid ska slutsiffrorna ett till och med fyrtionio avrundas nedåt
samt femtio till och med nittionio uppåt.

Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2010.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

1 Förslag 2008/09:RB3, bet. 2008/09:FiU37, rskr. 2008/09:201.

2 Senaste lydelse 1991:1191.

SFS 2009:283

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009