SFS 2009:284 Förordning om identitetskort för folkbokförda i Sverige

090284.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om identitetskort för folkbokförda i Sverige;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver följande.

1 §

Skatteverket kan utfärda ett identitetskort på ansökan av en person

som har fyllt 13 år och som är folkbokförd i landet enligt folkbokföringsla-
gen (1991:481).

Ansökan

2 §

Den som ansöker om ett identitetskort ska inställa sig personligen hos

Skatteverket.

3 §

Ansökan ska göras skriftligen och undertecknas av sökanden i närvaro

av den person som tar emot den. Kravet på att ansökan ska undertecknas gäl-
ler inte den som inte kan skriva sitt namn.

Sökanden är skyldig att i samband med ansökan
1. låta Skatteverket ta en bild i digitalt format av sökandens ansikte eller,

om det finns synnerliga skäl, ge in ett välliknande fotografi,

2. styrka sin identitet och övriga personuppgifter, och
3. ge in ett skriftligt medgivande från vårdnadshavare, om sökanden är un-

der arton år och det inte finns synnerliga skäl att ändå utfärda ett identitets-
kort.

Om ett identitetskort tidigare har utfärdats för sökanden enligt denna för-

ordning och detta inte har förstörts, förkommit eller makulerats, ska kortet,
om det fortfarande är giltigt, ges in för makulering i samband med ansökan.
Detta gäller inte om särskilda skäl föranleder annat.

4 §

Ett identitetskort ska utfärdas med en giltighetstid av högst fem år.

5 §

Ett identitetskort ska lämnas ut till sökanden personligen.

6 §

En ansökan om ett identitetskort ska avslås om förutsättningarna i 1 §

inte är uppfyllda eller det som anges i 2 eller 3 § inte har iakttagits och sö-
kanden inte har följt en uppmaning att avhjälpa bristen.

SFS 2009:284

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:284

�&terkallelse

7 §

Skatteverket ska återkalla ett identitetskort om

1. hinder mot bifall till ansökan förelåg vid tiden för identitetskortets ut-

färdande och hindret består,

2. någon väsentlig uppgift som framgår av identitetskortet är felaktig eller

inte längre gäller, eller

3. någon annan än den som identitetskortet är utställt på förfogar över kor-

tet.

8 §

Om ett identitetskort har återkallats, är kortinnehavaren eller den som

annars förfogar över kortet skyldig att på begäran av Skatteverket överlämna
kortet till verket.

Om ett identitetskort, som enligt första stycket ska överlämnas till Skatte-

verket, finns hos eller uppvisas för verket, kan kortet tas om hand av verket.
Finns identitetskortet hos en annan myndighet, ska det på begäran av Skatte-
verket överlämnas till verket.

Behandling av personuppgifter

9 §

Skatteverket ska med hjälp av automatiserad behandling föra en data-

bas med en samling uppgifter om identitetskort för folkbokförda i Sverige.
Skatteverket är personuppgiftsansvarigt för den behandling av personuppgif-
ter som verket utför med anledning av denna förordning.

10 §

Databasen får tillföras sådana uppgifter från Skatteverkets folkbokfö-

ringsdatabas som anges i 12 § första stycket.

11 §

Databasen ska ha till ändamål att ge information om sådana uppgifter

som behövs i verksamhet hos Skatteverket för utfärdande av identitetskort.

12 §

Databasen ska innehålla uppgifter om

1. sökandens fullständiga namn, personnummer, födelsetid, längd och

kön,

2. dag för utfärdandet av identitetskortet, kortnummer och giltighetstid,
3. sökandens namnteckning eller, i förekommande fall, anteckning om an-

ledningen till att sådan saknas, och kopia av den ansiktsbild som identitets-
kortet har försetts med,

4. hur sökanden har styrkt sin identitet,
5. beslut om att ansökan har avslagits och skälen för detta beslut, och
6. att identitetskortet har förlustanmälts eller återkallats och vad som har

utgjort skäl för beslutet om återkallelse.

En handling som har kommit in eller upprättats i ett ärende om identitets-

kort får behandlas i databasen. En handling som har kommit in i ett ärende
får innehålla känsliga personuppgifter som anges i 13 § personuppgiftslagen
(1998:204) och uppgifter om lagöverträdelser m.m. som anges i 21 § samma
lag. En handling som har upprättats i ett ärende får innehålla sådana uppgif-
ter om de är nödvändiga för ärendets handläggning.

background image

3

SFS 2009:284

13 §

Uppgifter och handlingar i databasen ska gallras senast ett år efter det

att giltighetstiden för ett identitetskort har gått ut. Om ansökan om identitets-
kort har avslagits ska uppgifterna och handlingarna i databasen gallras senast
ett år efter det att avslagsbeslutet har vunnit laga kraft.

14 §

Ansiktsbilden enligt 3 §

andra stycket 1 och 12 §

första stycket 3

får inte användas vid sökning med hjälp av automatiserad behandling.

15 §

Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och

skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt denna förord-
ning.

16 §

Uppgift om ett identitetskorts giltighet får lämnas ut genom direktåt-

komst.

�vriga bestämmelser

17 §

Skatteverket ska makulera ett identitetskort som har återkallats. Ma-

kulering ska också ske när innehavaren ansöker om ett nytt identitetskort el-
ler, om innehavaren har behov av det tidigare identitetskortet under hand-
läggningstiden, när det nya kortet lämnas ut.

18 §

I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om över-

klagande hos allmän förvaltningsdomstol.

19 §

Beslut enligt denna förordning gäller omedelbart, om inte något an-

nat anges i beslutet.

20 §

Skatteverket får meddela de föreskrifter som behövs för verkställig-

heten av denna förordning.

21 §

För prövning av ansökan enligt denna förordning ska sökanden betala

en ansökningsavgift om 400 kr. Avgiften ska vara betald när ansökan ges in.
Om så inte har skett gäller bestämmelserna i 11 § avgiftsförordningen
(1992:191) i tillämpliga delar. För prövning av ansökan gäller i övrigt be-
stämmelserna i 12�14 §§ avgiftsförordningen.

Denna förordning träder i kraft den 1 juni 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Charlotte von Essen
(Justitiedepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009