SFS 2009:285 Förordning om ändring i författningssamlingsförordningen (1976:725)

090285.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i författningssamlingsförordningen
(1976:725);

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver att bilaga 1 till författningssamlingsförordningen

(1976:725)

1 ska ha följande lydelse.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

BEATRICE ASK

Johan Lundmark
(Justitiedepartementet)

1 Förordningen omtryckt 2006:66.

SFS 2009:285

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:285

Bilaga 1

2

Författningssamlingar för centrala myndigheter

2 Senaste lydelse 2008:1096. �ndringen innebär bl.a. att Institutet för tillväxtpolitiska
studier, Verket för förvaltningsutveckling och Verket för näringslivsutveckling tas
bort ur förteckningen.

Utgivande
myndighet

Benämning

Förkort-
ning

Särskild föreskrift

Inspektionen för
arbetslöshetsför-
säkringen

Inspektionen för
arbetslöshets-
försäkringens
författnings-
samling

IAFFS

Kammarkolle-
giet

Kammarkollegi-
ets författnings-
samling

KAMFS

Utnyttjas också av
Fastighetsmäklar-
nämnden och Statens
institut för kommuni-
kationsanalys (SIKA)

Myndigheten för
samhällsskydd
och beredskap

Myndigheten
för samhälls-
skydd och be-
redskaps författ-
ningssamling

MSBFS

Utnyttjas också av
Riksvärderingsnämn-
den

Myndigheten för
tillväxtpolitiska
uvärderingar och
analyser

Myndigheten
för tillväxtpoli-
tiska utvärde-
ringar och ana-
lysers författ-
ningssamling

MTFS

Naturvårdsver-
ket

Naturvårdsver-
kets författ-
ningssamling

NFS

Utnyttjas också av
Kustbevakningen

Statens jord-
bruksverk

Statens jord-
bruksverks för-
fattningssamling

SJVFS

Utnyttjas också av Cen-
trala försöksdjursnämn-
den

background image

3

SFS 2009:285

Statens kulturråd

Statens

kultur-

råds författ-
ningssamling

KRFS

Utnyttjas också av
Konstnärsnämnden,
Kungl. biblioteket,
Presstödsnämnden,
Riksantikvarieämbetet,
Nationalmuseum med
Prins Eugens Walde-
marsudde, Moderna
museet, Styrelsen för
Sveriges författarfond,
Taltidningsnämnden
samt Talboks- och
punktskriftsbiblioteket

Statens skolverk

Statens

skol-

verks författ-
ningssamling

SKOLFS

Utnyttjas också av
Ungdomsstyrelsen,
Statens skolinspektion
och Specialpedago-
giska skolmyndigheten

Tandvårds- och
läkemedelsför-
månsverket

Tandvårds- och
läkemedelsför-
månsverkets för-
fattningssamling

TLVFS

Tillväxtverket

Tillväxtverkets
författningssam-
ling

TVFS

Utnyttjas också av Ver-
ket för innovationssys-
tem och Rådet för Eu-
ropeiska socialfonden i
Sverige

Totalförsvarets
pliktverk

Totalförsvarets
pliktverks för-
fattningssamling

TPVFS

Valmyndigheten Valmyndighe-

tens författnings-
samling

VALFS

Vetenskapsrådet

Vetenskapsrå-
dets författnings-
samling

VRFS

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009