SFS 2009:286 Förordning om ändring i förordningen (2008:819) om statliga garantier till banker m.fl.

090286.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:819) om statliga
garantier till banker m.fl.;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:819) om statliga

garantier till banker m.fl.

dels att 2�4 och 7 §§ ska ha följande lydelse,
dels att ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna ska ha följande ly-

delse.

2 §

1

I denna förordning avses med

1. institut: dels bankaktiebolag, sparbanker och medlemsbanker, dels kre-

ditmarknadsbolag som har betydande utlåning på den svenska marknaden
mot säkerhet i form av panträtt i fast egendom, tomträtt eller bostadsrätt eller
som har en betydande andel av den utlåning på den svenska marknaden som
riktar sig mot kommuner,

2. garanti: ett oåterkalleligt garantiåtagande för ett instituts betalnings-

förpliktelser avseende en skuldförbindelse,

3. skuldförbindelser: dels obligationer och andra skuldförbindelser som

kan bli föremål för handel på kapitalmarknaden, dels penningmarknadsin-
strument,

4. förfallande skuldförbindelser: summan per den 30 oktober 2008 av in-

stitutets skuldförbindelser med en ursprunglig förfallodag under tiden från
och med den 1 september 2008 till och med den 31 oktober 2009, och med
en ursprunglig löptid som överstiger 90 dagar, och

5. kreditswappar: swappar som är konstruerade i syfte att överföra kredit-

risken när det gäller ett institut från en part till en annan.

3 §

Garantier får endast lämnas för skuldförbindelser som är utgivna av in-

stitut som har

1. säte i Sverige, och
2. en kapitalbas som uppfyller de krav som föreskrivs i 2 kap. 1 § lagen

(2006:1371) om kapitaltäckning och stora exponeringar jämförd med 5 § la-
gen (2006:1372) om införande av lagen (2006:1371) om kapitaltäckning och
stora exponeringar.

1 Senaste lydelse 2009:44.

SFS 2009:286

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:286

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

4 §

2

Garantier får lämnas för skuldförbindelser som

1. är nominellt bestämda,
2. ger avkastning endast i form av fast eller rörlig ränta beräknad på det

nominella beloppet, eller skillnaden mellan emissionskurs och ett nominellt
bestämt lösenpris på förfallodagen,

3. har en löptid som överstiger 90 dagar men inte fem år,
4. har registrerats eller kommer att registreras i ett avstämningsregister för

institutet enligt lagen (1998:1479) om kontoföring av finansiella instrument
eller, om skuldförbindelsen ges ut i utlandet, enligt sedvanliga regler på den
marknad där skuldförbindelsen ges ut,

5. är förenade med villkor som ger skuldförbindelserna en enkel och lätt

genomlysbar struktur, och

6. i övrigt är utformade enligt villkor som är sedvanliga på marknaden.

7 §

Statens åtaganden för garantier som lämnas enligt denna förordning får

vid varje tidpunkt sammanlagt uppgå till högst 1 500 miljarder kronor, varav
högst 500 miljarder kronor får avse skuldförbindelser med en löptid mellan
tre och fem år.

Denna förordning träder i kraft den 30 oktober 2008. Garantier enligt för-

ordningen får inte lämnas efter den 31 oktober 2009.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

MATS ODELL

Mats Walberg
(Finansdepartementet)

2 �ndringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs.