SFS 2009:287 Studiestödsdatalag

090287.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Studiestödsdatalag;

utfärdad den 2 april 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag tillämpas vid behandling av personuppgifter i Centrala

studiestödsnämndens studiestödsverksamhet.

Lagen gäller bara om behandlingen är helt eller delvis automatiserad eller

om uppgifterna ingår i eller är avsedda att ingå i en strukturerad samling av
personuppgifter som är tillgängliga för sökning eller sammanställning enligt
särskilda kriterier.

Förhållandet till personuppgiftslagen och lagen om den officiella
statistiken

2 §

I den mån personuppgiftslagen (1998:204) innehåller bestämmelser

om behandling av personuppgifter som saknar motsvarighet i denna lag, ska
personuppgiftslagen tillämpas vid behandling av personuppgifter i Centrala
studiestödsnämndens studiestödsverksamhet.

Vid Centrala studiestödsnämndens behandling av personuppgifter för att

framställa statistik ska lagen (2001:99) om den officiella statistiken och
anslutande författningar tillämpas i stället för denna lag.

Personuppgiftsansvar

3 §

Centrala studiestödsnämnden är personuppgiftsansvarig för den

behandling av personuppgifter som myndigheten utför.

�ndamål

4 §

Personuppgifter får behandlas i Centrala studiestödsnämndens studie-

stödsverksamhet bara om det behövs för att

1. handlägga ärenden i den verksamheten,
2. administrera handläggningen,
3. förbereda handläggningen,
4. informera studiestödsberättigade om studiestödsförmåner och studie-

sociala förmåner,

1 Prop. 2008/09:96, bet. 2008/09:UbU12, rskr. 2008/09:204.

SFS 2009:287

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:287

5. ta fram och distribuera bevis om studiestöd för studier till studerande,

eller

6. anmäla oegentligheter inom studiestödsverksamheten till ett offentligt

organ som har att utreda eller beivra oegentligheterna.

Personuppgifter som behandlas enligt första stycket får även behandlas

genom att lämnas ut till den registrerade själv, riksdagen och regeringen
samt, i den utsträckning skyldighet för Centrala studiestödsnämnden att läm-
na uppgifter följer av lag eller förordning, till andra. Personuppgifter som
behandlas enligt första stycket och som inte direkt pekar ut den registrerade
får också behandlas för att ge tillgång till vägledande avgöranden.

Regeringen får meddela föreskrifter om begränsningar av ändamålen i

första stycket och om i vilka fall behandling får göras med stöd av första
stycket 3. Regeringen meddelar föreskrifter om begränsningar av vilka per-
sonuppgifter som får behandlas för ett visst ändamål.

5 §

Behandling av personuppgifter som enligt denna lag är tillåten utan

den registrerades samtycke får utföras även om den registrerade motsätter
sig behandlingen.

Begränsningar i rätten att behandla personuppgifter

6 §

Särskilda begränsningar gäller för behandling av personuppgifter som

1. avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk

övertygelse eller medlemskap i fackförening,

2. avser lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, straff-

processuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden, eller

3. rör hälsa eller sexualliv.
Uppgifter enligt första stycket får behandlas bara för ändamål som avses i

4 § första stycket 1, om uppgifterna har lämnats i ett ärende i studiestöds-
verksamheten eller behövs för handläggningen av ett sådant ärende, eller för
ändamål som avses i 4 § första stycket 6 och andra stycket.

Samtycke av den registrerade

7 §

Trots 4 § första stycket får personuppgifter behandlas i Centrala studie-

stödsnämndens studiestödsverksamhet med den registrerades samtycke.
Uppgifter som avses i 6 § får behandlas för andra ändamål än som anges i
paragrafen bara med den registrerades uttryckliga samtycke.

Uppgifter som behandlas med samtycke enligt första stycket får också

behandlas enligt 4 § andra stycket.

I de fall då behandling av personuppgifter i Centrala studiestödsnämndens

studiestödsverksamhet bara är tillåten när den registrerade har lämnat sitt
samtycke, har den registrerade rätt att när som helst återkalla ett lämnat sam-
tycke. Ytterligare personuppgifter om den registrerade får därefter inte
behandlas.

background image

3

SFS 2009:287

Sökbegrepp

8 §

Som sökbegrepp får inte användas

1. uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös

eller filosofisk övertygelse eller medlemskap i fackförening,

2. uppgifter som avser lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brott-

mål, straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa frihetsberövanden,

3. uppgifter som rör hälsa, sexualliv, inkomst, förmögenhet eller anled-

ning till studieavbrott, eller

4. uppgift om att det allmänna helt eller till en väsentlig del bekostat en

persons uppehälle.

Vid sökning i ett visst ärende om studiestöd, i en viss handling eller i en

sådan avskild samling av personuppgifter som avses i 4 § andra stycket
andra meningen får dock sökbegrepp som anges i första stycket användas.
Som sökbegrepp får också användas uppgifter som rör

1. hälsa för att ge behörig personal elektronisk tillgång till pågående ären-

den där sjukdom har betydelse, och

2. inkomst och förmögenhet för att ge behörig personal elektronisk till-

gång till ärenden i syfte att kunna genomföra kontroller av uppgifter som har
legat till grund för ett beslut i ett ärende.

Intern elektronisk tillgång till personuppgifter

9 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

föreskrifter om villkoren för elektronisk tillgång till personuppgifterna för
den som arbetar i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet. Så-
dan tillgång ska begränsas till vad som behövs för att han eller hon ska
kunna fullgöra sina arbetsuppgifter inom studiestödsverksamheten.

Centrala studiestödsnämnden ska se till att elektronisk tillgång till person-

uppgifter dokumenteras. Myndigheten ska också systematiskt och återkom-
mande kontrollera om någon obehörig åtkomst till uppgifterna har före-
kommit.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar

ytterligare föreskrifter om dokumentation och kontroll enligt andra stycket.

Direktåtkomst och annat elektroniskt utlämnande av
personuppgifter

10 §

Direktåtkomst till och annat elektroniskt utlämnande utan den regist-

rerades samtycke av personuppgifter som behandlas i Centrala studiestöds-
nämndens studiestödsverksamhet, är tillåtet bara i den utsträckning som
anges i lag eller förordning och under förutsättning att 4 och 6�8 §§ följs.

11 §

Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna får, i den utsträckning

Centrala studiestödsnämnden har uppgiftsskyldighet enligt lag eller förord-
ning, ha direktåtkomst till personuppgifter som behandlas i Centrala studie-
stödsnämndens studiestödsverksamhet. Regeringen meddelar föreskrifter
om vilka personuppgifter som får omfattas av sådan direktåtkomst.

background image

4

SFS 2009:287

12 §

Den registrerade får ha direktåtkomst till personuppgifter som

behandlas i Centrala studiestödsnämndens studiestödsverksamhet, om upp-
gifterna

1. avser honom eller henne själv,
2. finns i ett ärende om studiestöd där den registrerade är part eller där den

registrerade har rätt att få utbetalning av studiestöd för någon annan, eller

3. avser dokumentation av den elektroniska tillgång som har förekommit

till hans eller hennes personuppgifter, dock inte sådan information som av-
slöjar vilken enskild handläggare som haft tillgång till uppgifterna.

13 §

När personuppgifter får lämnas ut till någon genom direktåtkomst, får

personuppgifterna också på något annat sätt lämnas ut elektroniskt till motta-
garen. Enstaka personuppgifter får även i andra fall lämnas ut på medium för
automatiserad behandling eller via elektronisk kommunikation i enskilda
fall.

14 §

På begäran enligt 6 § lagen (2002:1022) om revision av statlig verk-

samhet m.m. får personuppgifter lämnas ut till Riksrevisionen på medium
för automatiserad behandling.

Rättelse och skadestånd

15 §

Bestämmelserna i 28 och 48 §§ personuppgiftslagen (1998:204) om

rättelse och skadestånd gäller vid behandling av personuppgifter enligt
denna lag eller föreskrifter som har meddelats i anslutning till denna lag.

Gallring

16 §

Om återbetalning eller återkrav av studiestöd inte är aktuellt i ett ären-

de om studiestöd, ska personuppgifterna i ärendet gallras senast tre år efter
utgången av det kalenderår då studiestöd senast beviljades i ärendet eller an-
sökan om studiestöd avslogs. I annat fall ska personuppgifterna i ärendet
gallras senast två år efter utgången av det kalenderår då full betalning skedde
eller betalningsskyldigheten annars upphörde. Sådana personuppgifter i
ärendet som kan ha betydelse i ett nytt ärende om studiestöd eller som kan ha
betydelse för återkrav av studiestöd i form av bidrag behöver dock inte gall-
ras förrän de inte längre kan ha sådan betydelse.

Personuppgifter som behandlas enligt 4 § första stycket 3 ska, i den ut-

sträckning de inte har tillförts ett ärende om studiestöd, gallras senast ett år
efter det att uppgifterna registrerades.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela

föreskrifter om att personuppgifter får bevaras för historiska, statistiska eller
vetenskapliga ändamål eller för redovisningsändamål, även om före-
skrifterna kommer att avvika från första stycket. Centrala studiestöds-
nämnden får också, trots första stycket, i enstaka fall besluta att person-
uppgifterna i ett ärende om studiestöd ska bevaras på papper eller annat
medium som inte är elektroniskt.

background image

5

SFS 2009:287

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2010.
2. Bestämmelserna i 9 och 16 §§ ska inte börja tillämpas förrän

den 1 januari 2011.

På regeringens vägnar

FREDRIK REINFELDT

LARS LEIJONBORG
(Utbildningsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009