SFS 2009:288 Förordning om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till insatser på livsmedelsområdet

090288.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Förordning
om ändring i förordningen (2008:80) om stöd till
insatser på livsmedelsområdet;

utfärdad den 2 april 2009.

Regeringen föreskriver i fråga om förordningen (2008:80) om stöd till

insatser på livsmedelsområdet

dels att 5, 13 och 19 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i förordningen ska införas en ny paragraf, 13 a §, av följande

lydelse.

5 §

1

Stöd enligt denna förordning får kombineras med andra former av

statligt stöd eller annat gemenskapsstöd, om de sammanlagda stöden inte
överskrider de högsta stödnivåer som anges i denna förordning. Om stödet
lämnas enligt 2 § första stycket 4 eller 5 får de sammanlagda stöden dock
inte medföra att de stödtak som anges i förordning (EG) nr 1998/2006 eller
förordning (EG) nr 875/2007 överskrids.

13 §

Stöd får lämnas för att genomföra projekt som innebär

1. utveckling av metoder och statistik för att följa upp produktion och

konsumtion av ekologiska produkter och handeln med dessa, eller

2. kartläggning av ekologiska produkters väg från producenter till konsu-

menter och samordning av distributionen av ekologiska produkter.

Resultaten av projekten ska göras tillgängliga för alla marknadsaktörer.

13 a §

Om stödmottagaren är en organisation, en stiftelse, en institution

eller en offentlig aktör får stöd enligt 13 § lämnas med högst 50 procent av
kostnaderna eller, om det finns särskilda skäl, med högst 75 procent av kost-
naderna. I annat fall får stöd lämnas med högst 30 procent av kostnaderna.

Under en treårsperiod får dock stöd enligt 13 § lämnas med högst 100 000

euro per stödmottagare. För små och medelstora företag får dock stöd alltid
lämnas med högst 50 procent av de stödberättigande kostnaderna om dessa
överskrider 200 000 euro.

Stöd enligt 13 § betalas ut till de aktörer som anordnar åtgärderna och

kommer de stödberättigade företagen till godo som en naturaförmån i form
av subventionerade tjänster. Om tjänsten tillhandahålls av en organisation
får medlemskap i organisationen inte vara ett villkor för att få tillgång till
tjänsten.

1 Senaste lydelse 2008:666. �ndringen innebär bl.a. att första stycket upphävs.

SFS 2009:288

Utkom från trycket
den 16 april 2009

background image

2

SFS 2009:288

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

19 §

Jordbruksverket får besluta om förskott på stöd som lämnas till

ideella föreningar, ekonomiska föreningar och allmännyttiga stiftelser.

Förskott får lämnas med högst hälften av det beviljade stödet, dock högst

250 000 kr.

Denna förordning träder i kraft den 1 maj 2009.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Mats Wiberg
(Jordbruksdepartementet)